1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A VR Vidámparkot a VR Park Hungary Kft. (székhely: 1012 Budapest, Logodi utca 54. 3.em.; cégjegyzékszám: Cg. 01-09-324157; adószám: 26324041-2-41; vrparkbudapest.hu; e-mail: info@vrparkbudapest.hu) – a továbbiakban Üzemeltet? – üzemelteti.

A VR Vidámpark szolgáltatásait rendeltetésszer?en, a jelen Házirendben foglaltak szerint lehet igénybe venni. A VR Vidámpark területére történ? belépéssel a látogató a jelen Házirendben foglaltakat magára nézve kötelez?nek elfogadja.

A VR Vidámpark területén az Üzemeltet? el?zetes írásbeli engedélye nélkül tilos bármilyen kereskedelmi tevékenység, szolgáltatás nyújtása, beleértve bármilyen promóciós, értékesítési tevékenységet továbbá a kereskedelmi célú hang- vagy képfelvétel készítését, továbbá a belép?jegyek árusítása, vagy megvételre kínálása.

 

2. BELÉPÉS A VR VIDÁMPARBA

2.1. A VR Vidámpark területére kizárólag érvényes belép?jeggyel és a jegy használatához szükséges RFID kártyával vagy az Üzemeltet? engedélyével lehet belépni.

Belép?jegy:

A belép?jegyet a helyszínen üzemel? pénztárakban (a VR Vidámpark nyitvatartási ideje: hétf?-kedd: zárva, szerda-csütörtök-péntek: 14:00-21:00, szombat-vasárnap: 10:00-21:00; a jegypénztár a park zárása el?tt fél órával zár) vagy a vrparkbudapest.hu honlapon lehet megvásárolni. A VR Vidámpark fenntartja annak jogát, hogy nyitvatartását ideiglenesen vagy véglegesen módosítsa. A megvásárolt belép?jegyet módosítani, cserélni, visszaváltani nem lehet. A belép?jegy megvásárlása a vásárló nevének, e-mailcímének megadásával történik. Az Üzemeltet? belépéskor és a VR Vidámpark területén jogosult ellen?rizni, hogy a látogató rendelkezik-e érvényes belép?jeggyel és RFID kártyával. Érvényes belép?jeggyel a belép?jegyen megjelölt napon a VR Vidámpark nyitvatartási idejében lehet a VR Vidámpark területén tartózkodni. A VR Vidámpark területének elhagyása esetén az érvényes belép?jeggyel rendelkez? látogató jogosult a belép?jegyen megjelölt napon nyitvatartási id?ben VR Vidámparkba visszatérni. Az Üzemeltet? – amennyiben a VR Vidámpark területén tartózkodó személyek létszáma azt indokolttá teszi – jogosult a visszatérést korlátozni.

Ellen?rzés:

Az Üzemeltet? jogosult a belépéskor és a VR Vidámpark területén VR Vidámpark munkatársai vagy biztonsági felszerelés útján bármikor ellen?rizni az ott tartózkodók ruházatát és holmiját. Az Üzemeltet? jogosult megtagadni a belépést vagy a látogatót a távozásra felszólítani, amennyiben az ellen?rzéshez nem járul hozzá.

Az alábbi eszközöket tilos a VR Vidámpark területére bevinni:

  • ételt és italt, kivéve, ha azt a látogató egészségügyi állapota által indokolja;
  • olyan eszközöket vagy tárgyakat, melyek birtoklása tilos és/vagy veszélyes vagy alkalmas lehet a látogatók testi épségének veszélyeztetésére (különösen bármely l?fegyvert, szúró- vagy vágóeszközt, vagy mások megtámadására alkalmas eszközöket), fegyvernek látszó tárgyat, játékfegyvert, alkoholt, üveget;
  • a látogatók zavarására alkalmas eszközt vagy tárgyat (pl. hangos beszél?, kürt, trombita stb.)
  • kézi kamera vagy mobiltelefon hosszabbító kart (pl. selfie bot);
  • drónt és egyéb távirányítású játékot;
  • nagy méret? tárgyakat (pl. b?rönd), 55x50x30 cm-nél nagyobb méret? csomagot;
  • görkorcsolyát, rollert, kerékpárt vagy egyéb kézzel vagy géppel hajtott szabadid?s/közlekedési eszközt;
  • a mobiltelefon kivételével bármilyen olyan elektronikai eszközt, amely zavarhatja a VR Vidámpark technikai vezérlését.

Állatot – a vakvezet? kutya kivételével – tilos a VR Vidámpark területére bevinni A vakvezet? kutyát pórázon vezetve, szájkosár viselésével lehet bevinni. A VR élményekbe állatot tilos bevinni.

Baba- vagy gyermekkocsival és kerekesszékkel kizárólag a VR Vidámpark látogató terében és a Space Cafeban lehet tartózkodni, az egyes VR élmények terébe ezekkel belépni tilos. A VR Vidámpark alkalmazottai jogosultak megtagadni a baba- vagy gyermekkocsival vagy kerekesszékkel történ? belépést a VR élményekbe. A csomagmeg?rz?ben nagy méret? csomagokat, görkorcsolyát, rollert, kerékpárt vagy egyéb kézzel vagy géppel hajtott szabadid?s/közlekedési eszközt és a baba- vagy gyermekkocsit nem lehet elhelyezni. A VR Vidámpark munkatársai nem jogosultak csomag meg?rzésre. A ruhatár használata kötelez?. A VR Vidámpark kizárólag a ruhatárban elhelyezett ruházat meg?rzéséért vállal felel?sséget, az abban hagyott értéktárgyak meg?rzésért a felel?sségét kizárja. Az Üzemeltet? nem vállal felel?sséget a VR Vidámpark területén ellopott, elveszett vagy megsérült értéktárgyakért. Az Üzemeltet? díjmentes csomagmeg?rz?t m?ködtet kisméret? értéktárgyak meg?rzése céljából. A csomagmeg?rz?t érvényes RFID kártyával lehet igénybe venni. A csomagmeg?rz?ben elhelyezett értéktárgyakért az Üzemeltet? nem vállal felel?sséget.

Öltözet:

A VR élményeket kizárólag megfelel? ruházatban és cip?ben lehet látogatni.A játékélmény maximalizálása érdekében kényelmes ruházat javasolt, táska vagy egyéb kézben tartott eszköz bevitele nem ajánlott.

Életkor és egyéb személyi feltételek:

A VR Vidámparkba 6 éves kortól lehet belépni, de a VR-játékokat és élményeket csak 8 éves kortól ajánljuk. 8-14 éves életkor közötti gyermekek kizárólag a gondvisel?jük, vagy 18. életévét betöltött, belép?jeggyel rendelkez? nagykorú személy kíséretében és felügyeletével jogosultak a VR élményeken részt venni. A 14 éven aluli gyermeket kísér? személy felel?s azért, hogy a gyermek a VR Vidámpark Házirendjét betartsa. A kísér? személy köteles folyamatosan a gyermek kíséretében maradni a látogatás során, és a látogatás id?tartama alatt fokozott figyelmet fordítani az általa felügyelt gyermek élet-, baleset- és vagyonbiztonságára, az ennek elmulasztásából ered? következményekért a VR Vidámpark felel?sségét kizárja. A VR Vidámpark VR Vidámpark munkatársai belépéskor vagy a VR Vidámpark területén bármikor jogosultak a látogatót életkorának igazolására felhívni, ennek megtagadása esetén, vagy amennyiben a látogató életkorának igazolására bármely okból nem képes, a VR Vidámpark munkatársai jogosultak a belépést megtagadni vagy a látogatót a haladéktalan távozásra– a belép? jegy díjának visszatérítése nélkül – felszólítani, annak megtagadása esetén a VR Vidámpark munkatársai jogosultak az érintett személynek a biztonsági szolgálat útján történ? kivezettetésér?l intézkedni. 18 év alatti, nem nagykorú látogatók magatartásáért, az általuk okozott kárért gondvisel?jük felel?s.

Egyes VR-élményeket (Dino Safari, Dark side of Anubis) kizárólag 140 cm-nél magasabb, normál testalkatú és nem fényérzékeny látogatók vehetnek igénybe. Egyes VR élmények ülései és biztonsági rendszere nem teszi lehet?vé, hogy bizonyos magasságú vagy méret? személyek használják, továbbá egyes VR élményekbe olyan felvillanó fényhatások lehetnek, melyek a fényérzékeny személyek részére káros.

A VR élmények használata nem javasolt várandós személyeknek. A VR Vidámpark élményeit mozgásukban korlátozott látogatók csak korlátozottan és kizárólag kísér?vel tudják igénybe venni. A VR Vidámpark nem akadálymentesített jelenleg.

A VR élmények használata nem javasolt tériszonyban, epilepsziában, pánikbetegségben, klausztrofóbiában, magas vérnyomásban, mozgásszervi betegségben vagy szívbetegségben szenved?személyenek.

A VR Vidámpark területére tilos belépni alkohol, gyógyszer, kábítószer, kábító hatású vagy más tudatmódosító szer hatása alatt, vagy olyan betegség esetén, amely akadályozhatja a résztvev?t a VR Vidámpark rendeltetésszer? igénybevételében, vagy amely hatása alatt vagy következtében a betegségben szenved? önmagára, harmadik személyre veszélyt jelenthet, vagy a VR Vidámpark berendezésében és/vagy eszközeiben kárt okozhat. A VR Vidámpark munkatársaiaz érintett személyt jogosultak a haladéktalan távozásra – a belép?jegy díjának visszatérítése nélkül -felszólítani, annak megtagadása esetén a VR Vidámpark munkatársai jogosultak az érintett személynek a biztonsági szolgálat útján történ? kivezettetésér?l intézkedni, szükség esetén pedig rend?ri intézkedést is kezdeményezni.

A VR Vidámpark munkatársai jogosultak a másokat zavaró, sért?, közfelháborodásra okot adó, a VR Vidámpark Házirendjét be nem tartó, vagy egyebekben jogellenes magatartást tanúsító személyt?l a belépést megtagadni vagy ?t a VR Vidámpark területér?l való haladéktalan távozásra – a belép? jegy díjának visszatérítése nélkül -felszólítani, annak megtagadása esetén a VR Vidámpark munkatársai jogosultak az érintett személynek a biztonsági szolgálat útján történ? kivezettetésér?l intézkedni, szükség esetén pedig rend?ri intézkedést is kezdeményezni.

Amennyiben szükséges, az Üzemeltet? jogosult a VR Vidámparkra belép? látogatók számát korlátozni vagy a VR Vidámpark területét részben vagy teljesen kiüríteni, ha azt a látogató nagy száma, biztonsági ok, vagy egyéb el?re nem látható ok indokolja.

A Space Cafe alkohollal vagy alkohol tartalmú itallal kizárólag 18 év felettieket szolgál ki. A Space Cafe munkatársai jogosultak a kiszolgálást megel?z?en a látogatót életkora igazolására felhívni, a megfelel? életkor igazolásának hiányában az alkohol vagy alkohol tartalmú ital értékesítését megtagadni.

A VR Vidámpark Space Cafen kívüli területén az étel és ital fogyasztása szigorúan tilos!

A VR Vidámpark területén szigorúan tilos a dohányzás, beleértve az elektromos cigarettát! A dohányzás kizárólag az arra kijelölt helyen a VR Vidámpark területén kívül engedélyezett!

 

3. A VIRTUÁLIS VALÓSÁG ÉLMÉNYEK ÉS GÉPEK HASZNÁLATA

A VR Vidámpark VR élményeit mindenki csak saját felel?sségére veheti igénybe!

A látogató köteles az egyes virtuális valóság élmények – a továbbiakban VR élmények – használatát megel?z?en meggy?z?dni, hogy egészségi állapota megfelel? és az élmény használatára alkalmas mentális és fizikai állapotban van!

Amennyiben a VR élmény használatakor rosszullétet tapasztal, haladéktalanul jelezze a VR Vidámpark munkatársának és hagyja el az élményt!

A VR élmények és gépek használatakor sportos, testhezálló ruházat viselete ajánlott. A VR élmények és gépek használatakor mell?zni szükséges a szemüveg, nyitott cipzár, laza öltözék, szalagok, zsinórok, kalap, sapka vagy egyéb fejfed?, a résztvev? mozgását akadályozó papucs, ékszer, ruházati kiegészít?k viselését. Kérdés esetén kérjük forduljon a VR Vidámpark munkatársához!

A VR élményekre és gépekre mobiltelefont, fényképez?gépet vagy kamerát csak saját felel?sségre lehet bevinni. Egyes, külön jelöléssel ellátott VR élmények esetében tilostelefont vagy kép rögzítésére alkalmas eszközt bevinni, álló- és mozgóképet készíteni. Az Üzemeltet? kizárja felel?sségét, ha a tilalom megszegése következtében a látogató sérülést szenved, vagy másnak sérülést okoz.

 

4. UTASÍTÁSOK KÖVETÉSE

A látogató köteles a VR Vidámpark munkatársainak utasításait betartani. Az utasítások be nem tartása esetén a VR Vidámpark munkatársai jogosultaka látogatót a haladéktalan távozásra – a belép?jegy díjának visszatérítése nélkül -felszólítani, annak megtagadása esetén a VR Vidámpark munkatársai jogosultak az érintett személynek a biztonsági szolgálat útján történ? kivezettetésér?l intézkedni.

 

5. KOCKÁZATI FIGYELMEZTETÉS, FELEL?SSÉG

A látogató a VR élményeket, gépeket, berendezéseket és játékokat kizárólag a saját felel?sségére használhatja. Az Üzemeltet? kizárólag a VR élmények, gépek, berendezések és játékok biztonságos, rendeltetésszer? használatra alkalmas állapotáért felel. Az Üzemeltet? kizárja felel?sségét a résztvev? magatartásának felróható következményekért!

A látogató köteles a VR Vidámpark munkatársainak jelezni, amennyiben veszélyeztet? magatartást vagy a Házirend be nem tartását észleli! Amennyiben a látogató a VR Vidámpark eszközeiben vagy berendezésében kárt okozott, köteles azt a VR Vidámpark munkatársával közölni és az általa okozott kárt megtéríteni!

A kiskorú látogatóért gondvisel?je felel.

 

6. PANASZ ÜGYINTÉZÉS

A látogató a VR Vidámparkban szenvedett balesetet, vagy kárát köteles a VR Vidámpark helyszínén, az info@vrparkbudapest.hue-mailcímen, a +36 70 241 7076 telefonszámon tudja bejelenteni. Az Üzemeltet?, amennyiben a szóbeli panaszt azonnal nem orvosolta, a bejelentést jegyz?könyvben rögzíti, melynek másolati példányát átadja a látogatónak. A panaszt az üzemeltet? 30 napon belül köteles kivizsgálni és megválaszolni. A panasz elutasítása esetén a látogató a Budapesti Békéltet? Testülethez jogosult fordulni (1016 Budapest, Krisztina körút 99.; + 36 1 4882131; bekelteto.testulet@bkik.hu). A látogató kárigényét 2 éven belül jogosult érvényesíteni.

 

7. KAMERAHASZNÁLAT, FÉNYKÉP- ÉS VIDEÓFELVÉTEL KÉSZÍTÉSE

Az Üzemeltet? a VR Vidámpark területén kamerarendszert m?ködtet jogos érdeke, vagyonbiztonsági és a látogatók biztonsága érdekében. A kamerás megfigyelésre a VR Vidámpark bejáratánál és annak területén írásban és piktogrammos ábrával elhelyezett táblák figyelmeztetnek. Az Üzemeltet? marketing céllal csoportos, tömegfelvételnek min?sül? fotókat, csoportos vagy pásztázó jelleg? videókat készít a VR Vidámpark területén, melyeket a VR Vidámpark reklámozásakor jogosult felhasználni. A látogató a VR Vidámpark területére történ? belépéssel elfogadja a VR Vidámpark Házirendjét, ennek körében a VR Vidámpark területén alkalmazott kamerás megfigyelést és a marketing célú felvételek készítését. A Kamera szabályzat az Üzemeltet? honlapján (vrparkbudapest.hu) és a VR Vidámparkban kifüggesztve elérhet?.

Köszönjük, hogy házirendünk betartásával hozzájárulnak a VR Vidámpark élményeink tökéletes közvetítéséhez!

These classes will allow you to write my essay for me write an essay as promptly as you can and still retain all the info which you want to.