ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

1.     A Szabályzat célja

1.1.  A jelen Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) a VR Park Hungary Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) által vezetett nyilvántartásokra vonatkozó legfontosabb adatvédelmi szabályokat, elveket tartalmazza, különös tekintettel az adatkezeléssel, adatfeldolgozással, adattovábbítással, adatvédelemmel és nyilvánosságra hozatallal kapcsolatos követelményekre. A Tájékoztató célja, hogy a vonatkozó magyar és uniós jogszabályok el?írásai szerint, az érintettek érdekeinek megfelel?en meghatározza az Szolgáltató által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és szabályokat és az adatfeldolgozás feltételeit, módját.

1.2.  A Szolgáltató m?ködteti a https://vrparkbudapest.hu/honlapot (továbbiakban: Honlap), melynek körében a Honlapot felhasználók adatait kezeli.

1.3.  A Tájékoztató Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.), Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefügg? szolgáltatások egyes kérdéseir?l szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekertv.), A gazdasági reklámtevékenység alapvet? feltételeir?l és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. tv., valamint A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történ? védelmér?l és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK Rendelet hatályon kívül helyezésér?l rendelkez? Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679/EU rendelete (továbbiakban: GDPR) rendelkezéseinek megfelel?en került kialakításra.

1.4.  A Szolgáltató fenntartja annak jogát, hogy az általa nyújtott szolgáltatások vagy általános szerz?dési feltételei módosításairól e-mail útján tájékoztatja a Felhasználót. A Szolgáltató a tájékoztatást reklám céljára nem használja.

2.     Szolgáltató adatai:

Cégnév: VR Park Hungary Kft.
Székhely: 1012 Budapest, Logodi utca 54. 3. emelet
Cégjegyzékszám: F?városi Törvényszék Cégbírósága 01-09-324157
Adószám: 26324041-2-41
Képviseli: dr. Illés Barbara és Gonda Péter ügyvezet?k együttesen

Szerver- és honlapüzemeltet?:

Cégnév: Tpax Kft.
Székhely: 1119 Budapest, Allende Park 10. I/6.
Cégjegyzékszám: 01-09-277343
Adószám: 24063575-2-43
Képviseli: Dudás László ügyvezet?

3.     A Szolgáltató által végzett adatkezelés

Jegyvásárlás során rögzített adatok (* jelölt: kötelez?en megadásra kerül? adat):

  • Keresztnév *
  • Vezetéknév *
  • Utca, házszám *
  • Lakás, lakosztály, stb.
  • Város *
  • Irányítószám *
  • Telefonszám *
  • E-mail cím *

Adatkezelés célja: Felhasználó adatainak rögzítése jegyvásárlás és számlakiállítás céljából

Adatkezelés jogalapja: Felhasználó (vásárló) önkéntes hozzájárulása

Adatkezelés id?tartama: a Szolgáltató a vásárlás adatait a számviteli és egyéb jogszabályokban a bizonylatok adatinak meg?rzésére el?írt id?tartamig ?rzi meg

Adattárolás módja: a Szolgáltató az adatokat a saját szerverén tárolja

4.     Felel?sség

A Felhasználó által regisztrált személyes adatok helyességét a Szolgáltató nem ellen?rzi. A regisztrált adatok megfelel?sségéért kizárólag a Felhasználó felel. A Felhasználó felel az általa megadott e-mailcímre a Szolgáltató által továbbított adatok hozzáférhet?ségéért és adatok felhasználásáért.

5.     Felhasználó által megadott adatok kezelése

A Felhasználó által megadott adatokat a Szolgáltató és az általa adatfeldolgozással megbízott személy(ek) jogosultak megismerni. A Szolgáltató adatkezelési folyamatára vonatkozó hozzáférési jogosultságot a Szolgáltató vezet? tisztségvisel?je jogosult meghatározni. A Szolgáltató által megbízott adatfeldolgozás folyamatára vonatkozó hozzáférési jogosultságot a megbízott adatfeldolgozó vezet? tisztségvisel?je határozza meg. A Szolgáltató harmadik személy részére jogszabályban el?írt kötelezettségei céljából jogosult és köteles adatot továbbítani.

6.     A Felhasználó jogai

6.1. A Felhasználó jogosult díjmentesen tájékoztatást kérni kezelt személyes adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, id?tartamáról, az adatkezelésre és adatfeldolgozásra jogosult nevér?l, címér?l (székhelyér?l) és az adatkezeléssel összefügg? tevékenységér?l, továbbá arról, hogy kik és milyen ismerhetik meg az adatokat, továbbá az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogairól és a jogorvoslati lehet?ségekr?l. A Felhasználó jogosult jogszabályban meghatározott esetekben díjmentesen kérni adatai helyesbítését, törlését, zárolását, vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen.

6.2. A Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított legrövidebb id?n belül, de legfeljebb 30 napon belül – tiltakozás esetén 15 napon belül – köteles megvizsgálni a Felhasználó kérelmét, és annak megalapozottsága kérdésében döntést hozni, amelyr?l a kérelmez?t írásban tájékoztatja. Ha a Szolgáltató a Felhasználó kérelmét nem teljesíti, döntésében közli a kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait a Felhasználóval.

6.3. A Felhasználó jogosult a Polgári Törvénykönyvr?l szóló 2013. évi V. törvény alapján bíróság el?tt érvényesíteni jogait, valamint az Infotv.-ben foglaltak szerint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; https://www.naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html) fordulni és panasszal élni.

7.     Egyéb tájékoztatás

7.1.  A Szolgáltató az érdekl?d?k aktivitásáról adatokat gy?jt, oly módon, mely az érdekl?d?k személyét nem teszi beazonosíthatóvá, nem kapcsolható össze a Felhasználó által a regisztráció során közölt személyes adatokkal vagy további honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor megadott adatokkal.

7.2.  A Szolgáltató köteles a Felhasználót el?zetesen tájékoztatni és el?zetes, kifejezett hozzájárulását kérni, amennyiben a Felhasználó személyes adatait az általa meghatározott adatkezelési céltól eltér? célra kívánja felhasználni.

7.3.  A Szolgáltató köteles az adatkezelés és adatfeldolgozás biztonságáról gondoskodni és minden szükséges technikai intézkedések megtenni a rögzített, tárolt és kezelt adatok védelme, továbbá azok jogosulatlan felhasználása vagy módosítása, illetve megsemmisülése elkerülése érdekében.

7.4.  A Szolgáltató adatkezelési tevékenységér?l a jogszabályban el?írt nyilvántartást vezet (adatkezelési tevékenység nyilvántartása).

7.5.  Adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. Adatvédelmi incidens esetén a Szolgáltató a GDPR 33. és 34. cikkei szerint köteles eljárni. A Szolgáltató nyilvántartja az adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket.

7.6.  A Szolgáltató bármikor jogosult jelen Tájékoztatót egyoldalúan módosítani. A Szolgáltató a Tájékoztató módosítását a honlapján közzéteszi. A Felhasználó a honlap szolgáltatásainak további igénybevételére a Tájékoztató módosításának elfogadását követ?en jogosult.

 

Hatályos: 2019. szeptember 9.