VR Park Hungary Kft. Általános Szerződési Feltételei

Hatályos: 2019. október 12-től

I. Általános rendelkezések

A Szolgáltató adatai:

A Szolgáltató neve: VR Park Hungary Kft.
Székhelye: 1012 Budapest, Logodi utca 54. III.em.
Nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzékszáma: 01-09-324157
Adószáma: 26324041-2-41
E-mail címe: info@vrparkbudapest.hu
Honlapjának címe: vrparkbudapest.hu
Telefonos ügyfélszolgálat: +36702417076
Ügyfélszolgálat e-mail címe: info@vrparkudapest.hu
Panaszkezelés helye és elérhetőségei: 1066 Budapest, Teréz krt. 62.
Tárhely szolgáltató neve: Tpax Kft.
Tárhely szolgáltató címe: 1119 Budapest, Allende park 10. I/6
 1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) határozza meg a Szolgáltató valamint az internetes rendszerét használó természetes vagy jogi személy (a továbbiakban: Vásárló) között a Jegyek megvásárlására vonatkozó szolgáltatás igénybevételének feltételeit, valamint a Szolgáltató és a Vásárló jogait és kötelezettségeit.
 2. A Szolgáltató on-line internetes rendszert (a továbbiakban: Rendszer) üzemeltet jegyei értékesítésére. A Szolgáltató a Vásárlók részére a Rendszerében szereplő Jegyek online megvásárolhatóságát biztosítja (a továbbiakban: Szolgáltatás).
 3. A Szolgáltató nem értékesít engedélyköteles terméket.
 4. A honlapon 18. életévét betöltött természetes személy jogosult vásárolni. A Vásárló a “Fizetés”gomb megnyomásával fogadja el a Szolgáltatásra vonatkozó szerződés feltételeit, és egyúttal a jelen ÁSZF rendelkezéseit. A szerződés létrejöttével a Vásárló kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételeket –így különösen az ÁSZF II. pontjában foglalt tájékoztatást –megismerte és magára nézve kötelezőnek elfogadta, továbbá a Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges adatai kezeléséhez az ÁSZF-ben, valamint az Adatkezelési tájékoztatóban meghatározott körben hozzájárult.
 5. A létrejött szerződés írásbeli szerződésnek minősül, a szerződés létrejöttét a Vásárló által megadott, elektronikusan elmentett vásárlási adatok igazolják, amelyeket a Szolgáltató a számvitelre és adózásra vonatkozó jogszabályokban meghatározott határidőig tárol és megőriz. A Vásárló által feltüntetett adatok, a termékre vonatkozóan a Szolgáltató rendszerében tárolt adatok, a tranzakció banki visszaigazolása illetve az ÁSZF hatályos rendelkezései együttesen alkotják az írásbeli szerződést.
 6. A Felek közötti szerződés magyar nyelven jön létre.
 7. A Szolgáltató jogosult az ÁSZF-et egyoldalúan módosítani. Az ÁSZF módosítása esetén a Szolgáltató a Vásárlót a változások www.vrparkbudapest.hu honlapon történő közzététel útján értesíti, a módosítás hatályba lépését megelőzően legalább nyolc (8) nappal.
 8. A 45/2014. (II. 26) Korm. rendelet 11. §-a szerinti, a távollévők között kötött szerződésekre vonatkozóan a szerződéskötést megelőző tájékoztatás
 9. A Szolgáltató tájékoztatja a Vásárlót az alábbi adatokról: Kérjük kedves Vásárlóinkat, hogy a jegyvásárlás előtt ezeket az adatokat tanulmányozzák át, és kizárólag ennek ismeretében vásároljanak, azaz kössenek szerződést!
 10. A szolgáltatás lényeges tulajdonságai megtalálhatók www.vrparkbudapest.hu honlapon. Az honlapon teljes körű tájékoztatás található a megvásárolható jegyekről és azok bruttó – azaz az általános forgalmi adót tartalmazó – áráról, törvényes magyar fizetőeszközben kifejezve (“Ft”megjelöléssel). A Szolgáltató nem árusít olyan termékeket, amelyekre az egységár feltüntetését a jogszabály előírja (többféle kiszerelésben kapható vagy több darabos termékek). A Szolgáltató honlapján a Vásárló megtekintheti a VR Park élményprogramjait, a vásárláshoz és a programokon történő részvételhez regisztráció nincs.
 11. A Szolgáltató neve az ÁSZF I. pontjában került feltüntetésre.
 12. A vállalkozás – azaz a Szolgáltató –székhelye, postai címe, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levelezési címe az ÁSZF I. pontjában került feltüntetésre. A Szolgáltató neve és egyéb azonosítási adatai a Jegyen is feltüntetésre kerül.
 13. A Szolgáltató üzleti tevékenységének helye: VR Park Budapest; 1066Budapest, Teréz körút A fogyasztó a panaszait a Szolgáltató I. pontban megjelölt bármely elérhetőségére és a jelen pontban feltüntetett üzleti tevékenységének helyére is címezheti.
 14. A szerződés szerinti termékért,illetve szolgáltatásért járó ellenszolgáltatás általános forgalmi adót tartalmazó teljes összegét a vásárlási felület ún. “Kosár”és „Fizetés” oldala tartalmazza, megjelölve a bruttó jegyárakat, az esetleges kényelmi díjat és szállítási költséget. Az itt feltüntetett bruttó árakon felül a fogyasztónak (Vásárlónak) további költsége nem merülhet fel.
 15. A Szolgáltató határozatlan időre szóló vagy átalánydíjas szerződést nem alkalmaz. Az ellenszolgáltatás összege az adott vásárlásra vonatkozó valamennyi költséget tartalmazza.
 16. A vásárlás lebonyolítására szolgáló eszköz (mobiltelefon, telefon, internetkapcsolattal rendelkező számítógép, tablet stb.) internet-, mobil- vagy más elektronikus kapcsolatának, esetlegesen a speciális fizetési mód (pl. mobilfizetés) ellenértékeként a Vásárló egyéni előfizetői vagy más szerződése alapján a telekommunikációs szolgáltatója díjat számíthat fel. A Szolgáltató emelt díjas szolgáltatást nem alkalmaz.
 17. A feltüntetett árak az ellenszolgáltatás adóval megnövelt teljes összegét tartalmazzák magyar forintban kifejezve, bruttó árak, az ÁFA összegét magukban foglalják. A szolgáltatás jellegéből adódóan egységár feltüntetésére nincs mód. Ha a Rendszer igénybevételéért a Vásárlónak kényelmi díjat kell fizetnie, akkor azt a vásárlás folyamata során a Rendszer pontosan feltünteti. A kényelmi díj a Szolgáltató szolgáltatásának díja, nem a bankkártya vagy más fizetési mód használata miatt számított összeg. Az ellenszolgáltatás teljes összege valamennyi költséget tartalmazza. A Szolgáltató a megszokott bankkártyás fizetés mellett több fizetési módot elfogad, amelyek részletes leírását a Szolgáltató Vásárlói tájékoztatója tartalmazza. A fizetés és az elektronikus jegy kézbesítése a Vásárló által megadott e-mail postafiókba gyakorlatilag valós időben, azonnal megtörténik. Az e-ticket kiszállítására nincs mód, azt a Szolgáltató elektronikusan kézbesíti. A szolgáltatás teljesítése automatikus, a teljesítési határidő azonnali. A panaszkezelésre vonatkozó szabályokat az ÁSZF XIII. pontja tartalmazza.
 18. A fogyasztót megillető elállási és felmondási jog gyakorlásának határidejéről és egyéb feltételeiről szóló tájékoztatást az ÁSZF VII. pontja és 2., 3. mellékletei tartalmazzák.
 19. A termék visszaküldésének költségeiről szóló információkat az ÁSZF VIII. pontja és 2., 3. mellékletei tartalmazzák.
 20. A Szolgáltató olyan tranzakciókat nem bonyolít, amely során a fogyasztót megillető elállási és felmondási jog gyakorlása miatt a fogyasztó köteles lenne megtéríteni a Szolgáltató ésszerű költségeit.
 21. A Vásárló a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 29. §. (1) l) bekezdése alapján az elállási jogát illetve felmondási jogát nem gyakorolhatja, ha a Jegy egy adott időpontra (adott napra, határnapra) szól. A fogyasztót megillető elállási és felmondási jog gyakorlásának további feltételeiről szóló információkat a jelen dokumentum VII. pontja és 2., 3. mellékletei tartalmazzák.
 • A kellékszavatosságra és a termékszavatosságra vonatkozó jogszabályi kötelezettségeket az ÁSZF IX. pontja és 4. melléklete ismerteti.
 1. A Szolgáltató minden munkanapon 12:00órától 18:00óráig telefonos ügyfélszolgálatot működtet, amely a Vásárlók rendelkezésére áll a +36702417076telefonszámon, illetve a info@vrparkbudapest.hu e-mail címen.
 2. A 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet, illetve melléklete értelmében a Szolgáltató által értékesített termékkörre jótállási kötelezettség nem vonatkozik.
 3. A Szolgáltató a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexnek nem aláírója és annak nem vetette alá magát.
 4. A Szolgáltató és a Vásárló közötti szerződés határozott időre jön létre, időtartama Jegy vásárlása esetén az abban foglalt időpontig, vagy a VR Park meglátogatásáig (pl. nem időpontra szóló Ajándékjegy vagy VIP) tart.
 5. A szerződés határozatlan időtartamú szerződéssé nem alakul át.
 6. A vásárlási folyamat során a Vásárlónak az ellenérték megfizetésén túlmenő kötelezettségei nincsenek.
 7. A Szolgáltató részére a Vásárló nem nyújt letétet vagy egyéb pénzügyi biztosítékot.
 8. A digitális adattartalom működése, műszaki védelmi intézkedések: Az adatokat szolgáltató szerver(ek) elérhetősége évi 99,9% feletti. Az adattartalmat RAID technológiával több merevlemezen tároljuk a szervereken. Ha bármelyik merevlemez megsérül, a rendszer működőképes marad a megmaradt merevlemezekkel is. Rendszeresen mentés készül a teljes adattartalomról, így probléma esetén az eredeti adattartalom visszaállítható.
 9. A digitális adattartalom hardverrel és szoftverrel való együttműködési képessége: A megjelenő adatok MSSQL és MySQL adatbázisban kerülnek tárolásra. Az érzékeny adatok megfelelő erősségű titkosítással vannak tárolva, a Szolgáltató a kódolásukhoz processzorba épített hardveres támogatást használ.
 10. Az egyes központi hivatalok és költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásáról, valamint egyes közfeladatok átvételéről szóló 378/2016. (XII. 2.) Kormányrendelet értelmében a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság 2016. december 31. napjával, jogutódlással megszűnt, általános jogutódja a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, valamint másodfokú ügyekben országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatkör 197 járási hivatal látja el, a fogyasztó 2017. január 1-től panaszaival a területileg illetékes járási hivatalokhoz fordulhat, elérhetőség:http://jarasinfo.gov.hu/.
 11. A békéltető testület a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő független testület, hatáskörébe tartozik a fogyasztó és a vállalkozás közötti, a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy (fogyasztói jogvita) bírósági eljáráson kívüli rendezése. E célból a békéltető testület megkísérli a felek közötti egyezség létrehozását, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban. A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület neve: Budapesti Békéltető Testület, székhelye: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310., levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
 12. Az Európai Unióban tartózkodási hellyel rendelkező Vásárló, amennyiben határon átnyúló fogyasztói jogvitája van –vagyis szokásos tartózkodási helye nem Magyarországon van –úgy az interneten keresztül vásárolt termék, vagy szolgáltatás kapcsán az online vitarendezési platformot is jogosultak igénybe venni. Az online vitarendezési platform elérhető az alábbi linken:
  https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show

III. A Vásárló adatai

 1. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Vásárló megrendelését indokolt esetben visszautasítsa, így különösen valótlan, vagy hiányos adatok megadása, illetve a Rendszerrel vagy a Jegyekkel történő bármilyen visszaélés esetén.
 2. A Vásárlót teljes körű felelősség terheli az általa megadott adatokkal és e-mailcímmel, illetve azon keresztül történő vásárlással és egyéb tevékenységgel kapcsolatban. A Vásárló vállalja, hogy haladéktalanul értesíti a Szolgáltató ügyfélszolgálatát adatainak bármilyen illetéktelen felhasználása, illetve a biztonság egyéb módon való megsértése esetén. A Vásárló által megadott adatainak vagy e-mailfiókja elérhetőségének harmadik személy részére való átadásából származó károkért a Szolgáltató nem felel.
 3. A Vásárló kijelenti, hogy adatai a valóságnak megfelelően kerültek megadásra a Szolgáltató részére. A Szolgáltató kizárja felelősségét a vásárlás során téves, hibás vagy hamis adatok, vagy e-mail cím megadásából származó kárért. A Szolgáltató a Vásárló által megadott adatoknak megfelelően felel a teljesítésért és a számla kiállításáért. A Szolgáltató jogosult törölni a nyilvánvalóan hibás vagy hamis adatokat, továbbá kétség esetén jogosult Vásárló valódiságát ellenőrizni. Olyan rendezvény esetén, ahol a Szolgáltató a Jegyet névre szólóan bocsátja ki és az nem átruházható, a Szolgáltató jogosult a Vásárló adatait ellenőrizni.
 4. A Szolgáltató a Vásárló személyes adatait Szolgáltató Adatkezelési tájékoztatójában foglalt szabályok szerint kezeli. Az Adatkezelési tájékoztató elérhető a Szolgáltató honlapján.
 5. A Vásárló internetes vásárlás során az ún. Kosár oldalon jogosult a kosár tartalmát módosítani, törölni, vagy újabb termékeket kiválasztani. A Vásárló az ezt követő ún. Fizetés oldalon adja meg a vásárláshoz szükséges adatait. A Vásárló az adatok javítását korlátlanul megteheti, az ún. kosáridő lejártáig, vagy a “Fizetés”gombra kattintást megelőzően. A fizetés –a választott fizetési módtól függően –a fizetési szolgáltató felületén történik (mely a bank adatbevivő felülete). A Vásárló által a fizetési szolgáltató részére megadott adatokat a Szolgáltató nem ismeri meg, és nem tárolja.
 6. A szolgáltatás igénybevételével a Vásárló hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató az adatokat továbbíthassa a Szolgáltató Adatkezelési tájékoztatójában részletezett szabályok szerint az adatfeldolgozóknak.
 7. A személyes adatok kezelésével, tárolásával kapcsolatban a Szolgáltató az elvárható legnagyobb gondossággal jár el. Az elvárható legnagyobb gondosság ellenére megvalósuló támadások által okozott esetleges károkért a Szolgáltató felelősségét kizárja.
 8. Az internetes jegyvásárlás folyamata
 9. A jegyvásárlás részletes szabályait a jelen ÁSZF és a Szolgáltató Vásárlói Tájékoztatója tartalmazza.
 10. A jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően a web-áruházak (internetes áruházak) kötelesek 48 órán belül visszaigazolni a Vásárló megrendelését. A Szolgáltató a rendszerén keresztül történt jegyvásárlást sikeres fizetést követően azonnal, valós időben visszaigazolja, egyúttal elektronikus formában megküldi a Vásárlónak az általa megrendelt Jegyet, azaz az előzőekben hivatkozott 48 órán belüli megrendelés-visszaigazolás helyett a Szolgáltató a Vásárlónak a Jegyet is tartalmazó visszaigazoló e-mailt (vagy más elektronikus formátumú üzenetet) küldi meg.
 11. Abban az esetben, ha a Vásárlónak a vásárlást (sikeres fizetést) követően, néhány percen belül nem kerül elektronikusan kézbesítésre a megvásárolt Jegy, feltételezhetően kapcsolati hiba áll fent a Rendszerben. A Szolgáltató erre tekintettel felhívja a Vásárló figyelmét, hogy tartózkodjon a vásárlási ügylet megismétlésétől és haladéktalanul jelezze a Szolgáltató Ügyfélszolgálatának a hibát (+36702417076). A Vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha a Szolgáltató a vásárlástól számított 48 órán belül nem küldött visszaigazolást a megrendelésről, mely esetben a Vásárlót nem köti az általa küldött megrendelés és azt nem köteles átvenni és kifizetni.
 12. Helyszíni jegyvásárlás
 13. A Vásárló a VR Parkban a jegypénztárban készpénz, bankkártyás fizetés vagy SZÉP kártyás fizetés útján is jogosult jegyet és/vagy EXTRA COIN-okat vásárolni. A Vásárló helyszíni jegyvásárlása esetén a Szolgáltató jogosult ellenőrizni, hogy a jeggyel belépni kívánó személy a Szolgáltató Házirendjében foglaltaknak megfelel, és ennek hiányában a jegyértékesítést megtagadni.
 14. A belépőjegyet felhasználó személy kizárólag RFID kártya használatával tud a VR Parkba belépni és az élményeken részt venni, mivel a megvásárolt coinok erre a kártyára kerülnek feltöltésre. Az RFID kártya betétdíját a Vásárló a belépőjegy helyszíni megvásárlásakor is köteles megfizetni, azonban annak díja a látogató távozásakor a VR Park pénztárában az RFID kártya leadása ellenében visszatérítésre kerül, vagy a kártya díja levásárolható a VR Parkban működő Space cafeban.
 15. Amennyiben a helyszíni jegyvásárlás esetén a Vásárló számlát igényel, azt a jegypénztárban a vásárlás alkalmával köteles a pénztárosnak jelezni, a számla utólagos kiállítására nincs lehetőség. A Vásárló a kiállított számla adatait annak kiállítása folyamán köteles ellenőrizni, annak utólagos módosítására nincs lehetőség. Helyszíni jegyvásárlás esetén a számla papíralapú formátumban kerül kiállításra és átadásra.
 16. A Szolgáltatás keretében fizetés nélküli foglalásra nincs lehetőség.
 17. A helyszíni jegyvásárlás egyéb szabályait a Szolgáltató Vásárlói Tájékoztatója tartalmazza.
 18. Vételár, fizetési és szállítási feltételek
 19. A vételár kiegyenlítésére, a fizetési módokra, a jegyek átvételére vonatkozó részletes szabályokat a jelen ÁSZF és a Szolgáltató Vásárlói Tájékoztatója tartalmazza.
 20. A banki fizetés során felmerülő esetleges hibákért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.
 21. Vásárlás esetén a Szolgáltató a Vásárló által megadott e-mail címre küldi meg a vásárlást megerősítő automatikus visszaigazoló e-mailt. A Szolgáltató kizárja felelősségét az e-mail cím hibás megadásából származó kárért.
 22. A Jegyek árát a Szolgáltató határozza meg. A Szolgáltató fenntartja annak jogát, hogy a Jegyek vételárát, illetve az esetleges járulékos költségek mértékét bármikor módosítsa. A már megkezdett vásárlásokat az árak vagy költségek módosításának joga nem érinti.
 23. A Jegy és az EXTRA COIN kosárba helyezése nem kötelezi a Vásárlót vásárlásra. Ha a Vásárló nem kívánja megvásárolni a kiválasztott Jegyet, az az EXTRA COIN-t vagy a kosár teljes tartalmát, azt a kosarából bármikor jogosult törölni. A kosáridő 30 perc elteltével lejár és a kosár tartalma automatikusan törlődik.
 24. A Szolgáltatás keretében fizetés nélküli foglalásra nincs lehetőség. A fizetés és az elektronikus jegy kézbesítése a Vásárló által megadott e-mail postafiókba valós időben, azonnal megtörténik. Az e-ticketet a Szolgáltató elektronikusan kézbesíti, annak postai, futár útján történő agy egyéb kiszállítására nincs mód, a szolgáltatás teljesítése automatikus.
 25. A Szolgáltató saját székhelyén, illetve a szerverek tárolására szolgáló szerverparkban őrzi meg és tárolja a vásárlás elektronikus bizonylatait őrzi meg.
 26. A Szolgáltató a Vásárló részére a vásárlásról ún. e-számlát (elektronikus számlát) küld. Az elektronikus számla olyan számla, ami elektronikus jelek formájában tartalmazza a számla adatokat. Az elektronikus számla kizárólag elektronikus formában állítható ki, továbbítható és tárolható, annak papír alapú módozata eredeti hiteles dokumentumként nem használható. A Szolgáltató az e-számlát a Vásárló által megadott adatok alapján, automatikusan, e-számla szolgáltató (Számlázz.hu, 1031 Budapest, Záhony utca 7.)útján bocsátja ki. A Vásárló a vásárlási folyamat megindításával kifejezetten kijelenti, hogy elfogadja az e-számlát, illetve adatai átadását az e-számla szolgáltatója részére. Amennyiben a Vásárló a számlán szerepeltetni kívánt vevői adatokat helytelenül adta meg, és a számla ezzel a helytelen tartalommal került kiállításra, a Vásárló jogosult egy alkalommal a számla módosítását kérni. A Vásárló – a számviteli és adózási kötelezettségekre és határidőkre tekintettel –módosítási igényét legkésőbb a számla teljesítési dátuma szerinti naptári hónapot követő naptári hónap 5. naptári napjáig jogosult a Szolgáltató ügyfélszolgálatnak info@vrparkbudapest.hu címre) megküldött e-mail útján kérni.
 27. Tudomásul veszem, hogy a VR Park Hungary Kft. (1012 Budapest, Logodi utca 54. 3.em.) adatkezelő által a www.vrparkbudapest.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi:
  • Keresztnév *
  • Vezetéknév *
  • Utca, házszám *
  • Lakás, lakosztály, stb.
  • Város *
  • Irányítószám *
  • Telefonszám *
  • E-mail cím *

  Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff

 28. A Vásárló a vrparkbudapest.hu honlapon az OTP Mobil Kft. fizetési szolgáltató által üzemeltetett SimplePayinternetes fizetési felületén jogosult a vásárlás fizetését teljesíteni. A kiválasztott Jegy és EXTRA COIN megrendelését követően a Szolgáltató honlapja a Vásárlót a OTP Mobil Kft. fizetési szolgáltató által üzemeltetett SimplePayinternetes fizetési felületére irányítja, amelyen a Bank által használt, a Bank által legbiztonságosabbnak ítélt, titkosítással lebonyolított ügyleten keresztül jogosult a Vásárló bankkártyájával a fizetést teljesíteni a “Fizetés”feliratra kattintással, majd a Vásárló bankkártyán feltüntetett neve, bankkártyája száma, lejárati dátuma és háromjegyű biztonsági kódja megadása útján. Az OTP Mobil Kft. fizetési szolgáltató által üzemeltetett SimplePayinternetes fizetési felülete VISA, VISA Electron, MasterCard és Maestro típusú kártyákat fogad el. A kizárólag elektronikus használatra kibocsátott bankkártyát a Szolgáltató kizárólag akkor jogosult elfogadni, ha a használatát a kártyát kibocsátó szolgáltató engedélyezi.
 29. A Vásárló a VR Parkban működő jegypénztárban készpénz, bankkártyás fizetés vagy SZÉP kártyás fizetés útján is jogosult jegyet és/vagy EXTRA COIN-okat vásárolni.

VII. Jegytípusok; a saját nyomtatású jegyekre (e-ticket) és mobil jegyekre vonatkozó speciális szabályok

E-ticket: A vásárlást követően a Szolgáltató a Vásárló által megadott e-mail címre küldi meg a jegyet, amely kattintható link formájában, vagy csatolt mellékletként, vagy ún. landing page-en keresztül tartalmazza az e-ticketet. Az e-ticket egy teljes értékű elektronikus Jegy. Az e-ticketen lévő számsor és vonalkód az összes szükséges információt tartalmazza az elektronikus beléptetéshez. A vonalkódot a VR Parkba belépéskor a Szolgáltató elektronikusan ellenőrzi. A Vásárló vagy a jegy birtokosa az e-tickettel kizárólag akkor jogosult a helyszínre belépni, ha a szolgáltató Házirendjében előírtaknak egyebekben megfelel!

A fizetést követően az e-ticket a Vásárló által megadott e-mail postafiókba gyakorlatilag valós időben, azonnal kézbesítésre kerül. Az elektronikus utalvány, illetve az e-ticket kiszállítására, postázására nincs mód, azt a Szolgáltató elektronikusan kézbesíti. A szolgáltatás teljesítése automatikus.

Az e-ticketet a Vásárló a sikeres vásárlást követően saját maga töltheti le, és nyomtatja ki, azokat nem lehet sem személyesen a jegypénztárakban, sem postai úton átvenni. A kinyomtatott e-ticket abban az esetben használható fel, amennyiben azon a vonalkód és a vonalkód melletti kód jól olvasható.

A saját nyomtatású jegyek elvesztéséből, ellopásából, hibás nyomtatásából, lemásolásából, többszörös kinyomtatásából eredő következményekért és károkért a Szolgáltató nem felelős. Az e-ticket Jegyet a Vásárló köteles kinyomtatva a VR Parkba magával hozni. A Vásárló tudomásul veszi, hogy az e-ticket-en található vonalkódot a Szolgáltató a VR Parkba belépéskor elektronikusan ellenőrizi, amely azt azonnal érvényteleníti. A beléptetés az első érvényesítés alapján történik. Így az az első jegy érvényes, amelyet a Szolgáltató beléptető-rendszere az adott vonalkóddal beléptetésre elfogadott. Minden további belépési kísérlet érvénytelen és ezért eredménytelen lesz, felmutatójától a belépés megtagadható függetlenül attól, hogy az érvénytelen jegyet felmutató személye megegyezik-e az eredetileg az e-ticket Jegyet vásárlóval. Az ilyen okból történő kizárás miatt Szolgáltató kártérítésre nem kötelezhető.

Mobiljegy: A Vásárló az e-ticketet a telefonjára letöltött alkalmazás (ún. elektronikus tárca) útján is jogosult bemutatni és érvényesíteni, melyre egyebekben a fenti szabályok érvényesek.

VIII. Elállási és felmondási jog

 1. A vásárlás a “Fizetés”gomb megnyomása előtt bármikor, következmények nélkül megszakítható. A Vásárló a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 29. §. (1) l) bekezdése alapján az elállás jogát,illetve felmondás jogát nem gyakorolhatja, ha a Jegy egy adott időpontra (adott napra, határnapra) szól. Ebben az esetben a Szolgáltatónak nem áll módjában sem a Jegyet visszaváltani, sem a vásárlás értékét visszatéríteni (kivéve, ha a VR Park bármely okból a megadott időpontban nem látogatható).
 2. Ha a Vásárló nem adott időpontra szóló jegyet vásárolt, amelyre vonatkoznak a 45/2014. (II.26.) Kormányrendeletben szabályozott fogyasztói elállási és felmondási jog szabályai, akkor ezek a jogok az alábbi módon érvényesíthetők:
 3. a) Az elállási és felmondási jog a fent részletezett esetekben a vásárlástól számított 14 napon belül gyakorolható, a jelen ÁSZF 2. mellékleteként csatolt elállási és felmondási nyilatkozatminta felhasználásával, vagy erre irányuló egyéb egyértelmű nyilatkozat útján.
 4. b) Az ÁSZF 2. mellékleteként csatolt minta kitöltésén túlmenően olyan e-ticket esetén, amely nem adott időpontra szól, a Vásárló köteles megjelölni az e-ticketen feltüntetett kódszámot és írásban nyilatkozni, hogy a Vásárló a jegyet nem használta fel.
 5. c) Ha a Vásárló jogszerűen eláll a szerződéstől, a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított 14 napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget. A visszajáró összeget a Szolgáltató a Vásárló által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. Termék adásvételére irányuló szerződés esetén a Szolgáltató mindaddig visszatarthatja a Vásárlónak járó összeget, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte.
 6. d) Az elállási és felmondási jogról további részletes tájékoztatót talál a jelen ÁSZF 3. mellékleteként csatolva.
 7. Kellékszavatosság, termékszavatosság
 8. A kellékszavatosságról és termékszavatosságról szóló tájékoztató a jelen ÁSZF 4. melléklete.
 9. A Szolgáltató szolgáltatásának korlátai
 10. A Vásárló tudomásul veszi, hogy az internet sajátosságai miatt a Rendszer folyamatos üzemeltetése a Szolgáltatón kívül álló okból megszakadhat. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Szolgáltatás és a kapcsolódó honlap hibamentes és zavartalan működéséért, illetve a Szolgáltatáshoz való hozzáférés folyamatos vagy hibamentes állapotáért.
 11. A Szolgáltató jogosult a Szolgáltatás, a kapcsolódó honlap karbantartása céljából, vagy egyéb biztonsági okból miatt minden előzetes tájékoztatás vagy értesítés nélkül részlegesen vagy teljes egészében szüneteltetni a Szolgáltatást.
 12. A Szolgáltató csak a neki felróható szándékos vagy súlyosan gondatlan hibákkal okozott károkért felel. A felelősség mértéke nem haladhatja meg a vásárlási tranzakció értékét.
 13. A Vásárló tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató nem felelős semmilyen olyan kárért vagy visszaélésért, amely a bankkártyával történő fizetés során vagy következtében keletkezik.
 14. A Szolgáltató kizárja a felelősséget minden olyan kárért, amelyet a Vásárló vagy harmadik személy szerződésszegő vagy jogellenes tevékenysége vagy mulasztása okozott.
 15. A Helyszínre vonatkozó szabályok
 16. A Jegy szabadon átruházható a Szolgáltató a jelen ÁSZF 5.sz. mellékletében szereplő Házirendben foglaltak betartásával. A Vásárló kijelenti, hogy a Jegyet csak akkor adja át más személynek, ha az új jegybirtokos a Szolgáltató ÁSZF-jét elfogadta. A Szolgáltató jogosult annak ellenőrzésére, hogy a Jegy felmutatója jogosult-e a Jegy használatára. A belépés mindaddig megtagadható, amíg a használat jogosultságát a Jegy felmutatója nem igazolja. Az ilyen indokból történő kizárás esetén a jegy Vásárlója illetve a Jegy felmutatója kártérítésre nem jogosult.
 17. Amennyiben a Jegyen más nem kerül feltüntetésre, a Jegy az azon feltüntetett időpontban egyszeri alkalommal történő belépésre jogosítja fel annak felmutatóját, egy főt. Elveszett, megrongálódott, megsemmisült Jegy pótlására nincs lehetőség.
 18. A Jegyen feltüntetett belépési időpont tájékoztató jellegű, a tényleges belépés időpontja ettől eltérhet.
 19. Bizonyos esetekben a Jegy a VR Park területén belül is csak bizonyos területek látogatására jogosít fel.
 20. A VR Parkot mindenki csak a saját felelősségére látogathatja. A Szolgáltató minden tőle elvárhatót megtesz a VR Park zavartalan látogathatóság érdekében, a Szolgáltató az esetlegesen felelőtlenül viselkedő látogatók miatt felelősséget nem vállal. Bódultság, kábítószer- vagy egyéb tudatmódosító szer hatása alatt a VR Park még érvényes Jegy felmutatása mellett sem látogatható.
 21. A VR Park területén kép- és hangfelvétel készülhet, amelyen a VR Park látogatói rögzítésre kerülhetnek; a VR Park látogatója ebből fakadóan nem támaszthat sem a Szolgáltató felé semmilyen igényt.
 22. Az ÁSZF-t, a VR Park Házirendjét, a biztonsági szolgálat és egyéb rendvédelmi szervek utasításait megszegő látogatót a Szolgáltató a VR Parkban tartózkodó látogatók zavartalan szórakozásának biztosítása érdekében eltávolíthatja. Az ilyen indokból történő kizárás esetén a Szolgáltató kártérítésre nem kötelezhető.
 23. Amennyiben háború, lázadás, terrorcselekmény, sztrájk, baleset, tűz, blokád, árvíz, természeti katasztrófa, súlyos energiaellátási zavar vagy más olyan előre nem látható és elháríthatatlan akadály következményeképpen, amely a Vásárló, illetőleg a Szolgáltató hatókörén kívül esik, valamelyikük nem képes valamilyen szerződéses kötelezettségének eleget tenni, úgy ezen személy nem tartozik felelősséggel semmilyen veszteségért vagy kárért, amely ezen események következtében előállt.

XII. A honlapon megjelenő védjegyek és szerzői jogok

 1. A Szolgáltatás honlapján megjelenő védjegyek a Szolgáltató, illetve más jogtulajdonosok kizárólagos tulajdonát képezik. Ezen megjelöléseket a Szolgáltató, illetve a jogtulajdonosok kifejezett és előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül harmadik személyek semmilyen módon nem használhatják, nem terjeszthetik, és nem tehetik közzé.
 2. A honlapon elérhető információk és más dokumentumok szerzői jogi védelem alatt állnak, az ezekhez fűződő jogok a Szolgáltatót, illetve a jogtulajdonosokat illetik meg. A honlapon elérhető információkat és egyéb anyagokat a Szolgáltató, illetve a jogtulajdonosok kifejezett előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül harmadik személyek a honlap céljától eltérően nem használhatják, nem másolhatják, nem terjeszthetik, és nem tehetik közzé.
 3. A Vásárló által a honlap használatával kapcsolatban közölt megjegyzéseken (pl. chat, blog), észrevételeken, javaslatokon és ötleteken a Szolgáltató korlátlan és kizárólagos felhasználási jogosultságot szerez, ez azonban nem jelenti azt, hogy bármely bejegyzés, megjegyzés stb. a Szolgáltató véleményét tükrözné. A Szolgáltató korlátozás nélkül jogosult a honlap használói észrevételeinek hasznosítására, felhasználására, átadására, közzétételére, törlésére, nyilvánosságra hozatalára anélkül, hogy ezért bármilyen módon ellenszolgáltatást kellene nyújtania.

XIII. A panaszkezelés módja

 1. A Szolgáltató székhelye, a panaszügyintézés helye, az ügyfélszolgálatának levelezési címe, elektronikus levelezési címe, internetes címe és telefonszáma az ÁSZF I. pontjában található.
 2. A Vásárló a Szolgáltatónak az áru forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölheti a Szolgáltatóval. A Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és lehetőség szerint azonnal orvosolja. Ha a Vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a Vásárlónak átadni, telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Vásárlónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni.
 3. Az írásbeli panaszt a Szolgáltató a beérkezését követően harminc napon belül írásban érdemben megválaszolja, és a Vásárlónak megküldi, elsősorban a Vásárló által megadott e-mail címre. A panaszt elutasító álláspontját a Szolgáltató indokolni köteles. A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató köteles a Vásárlót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával –annak jellege szerint –mely hatóság vagy a békéltető testület eljárását kezdeményezheti. Meg kell adni az illetékes hatóság, illetve a Szolgáltató székhelye szerinti békéltető testület levelezési címét.
 4. A Szolgáltató nem folytat közszolgáltatási tevékenységet, így nem vonatkoznak rá az ilyen tevékenységet folytató szolgáltatókra vonatkozó speciális törvényi szabályok (speciális ügyfélszolgálat működtetése, meghosszabbított ügyfélfogadási idő, előzetes időpont foglalás, folyamatos elérhetőség, öt perces bejelentkezési idő, vásárlóvédelmi referens stb.).

XIV. Záró rendelkezések

 1. A Szolgáltató annak érdekében, hogy azok az ügyfelei is megismerhessék a vásárlásukkal,illetve a Jegyekkel kapcsolatos szabályokat, akiknek nincs alkalmuk a Szolgáltató ÁSZF-jét on-line módon részletesen áttanulmányozni, a jelen ÁSZF-et a VR Parkban is megtekinthetik.
 2. A Szolgáltató jogosult alvállalkozókat, adatfeldolgozókat igénybe venni. Az alvállalkozókért úgy felel, mintha a szolgáltatást maga nyújtotta volna.
 3. A jelen ÁSZF magyar nyelven készült, értelmezésében a magyar jog szabályai az irányadók.
 4. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései megfelelően irányadóak.

 

 1. melléklet

A Szolgáltató szerződése internetes rendszere útján jegyet vásárlóknak

 1. A Szolgáltató számítógépes rendszerével a VR Parkba szóló Jegyek (a továbbiakban: Jegy) megvásárlását biztosítja a Vásárlók számára.
 2. A Szolgáltató neve és más azonosítási adatai a Jegy elülső oldalán szerepelnek.
 3. Amennyiben az a Jegyen más nem kerül feltüntetésre, a Jegy azon feltüntetett időpontban egyszeri alkalommal történő belépésre jogosítja fel annak felmutatóját, egy főt. Elveszett, megrongálódott, megsemmisült Jegy pótlására nincs lehetőség.
 4. Érvényes Belépőjeggyel is kizárólag a személy jogosult a VR Parkba belépni, aki a Szolgáltató ÁSZF-jében és Házirendjében foglalt feltételeknek megfelel. A Szolgáltató jogosult annak ellenőrzésére, hogy a Jegy felmutatója jogosult-e a Jegy használatára. A belépés mindaddig megtagadható, amíg a használat jogosultságát a Jegy felmutatója nem igazolja.
 5. Bizonyos Jegyek a VR Parkban is csak bizonyos területek látogatására jogosítanak fel.
 6. A saját nyomtatású jegyek elvesztéséből, ellopásából, hibás nyomtatásából, lemásolásából, többszörös kinyomtatásából eredő következményekért és károkért felelősség kizárólag a Vásárlót terheli. Az e-ticket Jegyet a Vásárló köteles kinyomtatva a VR Parkba magával hozni. Vásárló tudomásul veszi, és kifejezetten egyetért azzal, hogy az e-ticket-en található vonalkódot a szolgáltató a VR Park bejáratánál elektronikusan ellenőrzi, és azonnal érvényteleníti. A belépés az első érvényesítés alapján történik. Így az az első jegy érvényes, amelyet a Szolgáltató beléptető-rendszere a meghatározott adatokkal elfogadott. A következő ugyanazon adatokkal rendelkező jegyeket automatikusan érvényteleníti az első. Minden további belépési kísérlet érvénytelen és ezért eredménytelen lesz, felmutatójától a belépés megtagadható függetlenül attól, hogy az érvénytelen jegyet felmutató személye megegyezik-e az eredetileg az e-ticket Jegyet vásárlóval.
 7. A VR Parkot mindenki csak a saját felelősségére látogathatja. A Szolgáltató az esetlegesen felelőtlenül viselkedő látogatók miatt felelősséget nem vállal. Bódultság, kábítószer- vagy egyéb tudatmódosító szer hatása alatt a VR Park még érvényes Jegy felmutatása mellett sem látogatható.
 8. A VR Parkban kép- és hangfelvétel készülhet, amelyen a VR Park látogatói rögzítésre kerülhetnek; a VR Park látogatója ebből fakadóan nem támaszthat a Szolgáltató felé semmilyen igényt.
 9. A Szolgáltató ÁSZF-jében foglaltakat, a VR Park Házirendjét, a biztonsági szolgálat és egyéb rendvédelmi szervek utasításait megszegő Látogatót a Szolgáltató a helyszínen tartózkodó Látogatók zavartalan szórakozásának biztosítása érdekében eltávolíthatja. Az ilyen indokból történő kizárás esetén a Szolgáltató kártérítésre nem kötelezhető.

 

 1. melléklet

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

(Kérjük, csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza, ha olyan jegyet vásárolt, mely nem adott időpontra szól, illetve ha nem jegyet, hanem más árut vásárolt.)

Címzett: VR Park Hungary Kft.

1012 Budapest, Logodi utca 54. III.em.

info@vrparkbudapest.hu

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

Az elektronikus jegy kódszáma:

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jegyet nem használtam fel. (Csak abban az esetben, ha jegyvásárlás történt.)

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt:

 

 1. melléklet

Elállási/Felmondási tájékoztató

Elállási/Felmondási jog

Amennyiben Ön olyan jegyet vásárolt, amely nem adott időpontra szól, úgy 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Az elállási/felmondási határidő jegy esetén a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap elteltével jár le.

Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát juttassa el (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre: VR Park Hungary Kft., székhely: 1012 Budapest, Logodi utca 54. III.em., telefon: +36702417076, email: info@vrparkbudapest.hu. Ebből a célból felhasználhatja a 2. számú mellékletként megtalálható elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is. Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

Az elállás/felmondás joghatásai

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli.

Termék adásvételére irányuló szerződés esetében Ön köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli.

Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

 

 1. melléklet

A kellékszavatosságról és a termékszavatosságról szóló tájékoztató

 1. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön –választása szerint –az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy –végső esetben –a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást az R Park Hungary Kft. nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 1. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön –választása szerint –kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

–a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

–a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

–a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval.

5.sz. melléklet – Házirend

                        KID ZONE Házirend

 

HÁZIREND

 

 1. ÁLTALÁNOS RENDELKZÉSEK

A VR Parkot a VR Park Hungary Kft. (székhely: 1012 Budapest, Logodi utca 54. 3.em.; cégjegyzékszám: Cg. 01-09-324157; adószám: 26324041-2-41; vrparkbudapest.hu; e-mail: info@vrparkbudapest.hu) – a továbbiakban Üzemeltető –üzemelteti.

A VR Park szolgáltatásait rendeltetésszerűen, a jelen Házirendben foglaltak szerint lehet igénybe venni. A VR Park területére történő belépéssel a látogató a jelen Házirendben foglaltakat magára nézve kötelezőnek elfogadja.

A VR Park területén az Üzemeltető előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos bármilyen kereskedelmi tevékenység, szolgáltatás nyújtása, beleértve bármilyen promóciós, értékesítési tevékenységet továbbá a kereskedelmi célú hang- vagy képfelvétel készítését, továbbá a Jegyek árusítása, vagy megvételre kínálása.

 

 1. BELÉPÉS A VR VPARBA

2.1. A VR Park területére kizárólag érvényes belépőjeggyel és a jegy használatához szükséges RFID kártyával vagy az Üzemeltető engedélyével lehet belépni.

Jegy:

A Jegyet a helyszínen üzemelő pénztárakban (VR Park nyitvatartási ideje: hétfő-csütörtök 12:00-21:00, péntek 11:00-22:00), szombat 10:00-22:00, vasárnap 10:00-21:00; A jegypénztár a park zárása előtt fél órával zár.) vagy a vrparkbudapest.hu honlapon lehet megvásárolni. A VR Park fenntartja annak jogát, hogy nyitvatartását ideiglenesen vagy véglegesen módosítsa. A megvásárolt Jegyet módosítani, cserélni nem lehet, visszaváltása korlátozottan, a Szolgáltató ÁSZF-jében foglalt feltételekkel lehetséges. A Jegy megvásárlása a vásárló nevének, e-mailcímének megadásával történik. Az Üzemeltető belépéskor és a VR Park területén jogosult ellenőrizni, hogy a látogató rendelkezik-e érvényes belépőjeggyel és RFID kártyával. Érvényes belépőjeggyel a Jegyen megjelölt napon a VR Park nyitvatartási idejében lehet a VR Park területén tartózkodni. A VR Park területének elhagyása esetén az érvényes belépőjeggyel rendelkező látogató jogosult a Jegyen megjelölt napon nyitvatartási időben VR Parkba visszatérni. Az Üzemeltető – amennyiben a VR Park területén tartózkodó személyek létszáma azt indokolttá teszi – jogosult a visszatérést korlátozni.

Ellenőrzés:

Az Üzemeltető jogosult a belépéskor és a VR Park területén VR Park munkatársai vagy biztonsági felszerelés útján bármikor ellenőrizni az ott tartózkodók ruházatát és holmiját. Az Üzemeltető jogosult megtagadni a belépést vagy a látogatót a távozásra felszólítani, amennyiben az ellenőrzéshez nem járul hozzá.

 

Az alábbi eszközöket tilos a VR Park területére bevinni:

 • ételt és italt, kivéve, ha azt a látogató egészségügyi állapota által indokolja;
 • olyan eszközöket vagy tárgyakat, melyek birtoklása tilos és/vagy veszélyes vagy alkalmas lehet a látogatók testi épségének veszélyeztetésére (különösen bármely lőfegyvert, szúró- vagy vágóeszközt, vagy mások megtámadására alkalmas eszközöket), fegyvernek látszó tárgyat, játékfegyvert, alkoholt, üveget;
 • a látogatók zavarására alkalmas eszközt vagy tárgyat (pl. hangos beszélő, kürt, trombita stb.)
 • kézi kamera vagy mobiltelefon hosszabbító kart (pl. selfie bot);
 • drónt és egyéb távirányítású játékot;
 • nagy méretű tárgyakat (pl. bőrönd), 55x50x30 cm-nél nagyobb méretű csomagot;
 • görkorcsolyát, rollert, kerékpárt vagy egyéb kézzel vagy géppel hajtott szabadidős/közlekedési eszközt;
 • a mobiltelefon kivételével bármilyen olyan elektronikai eszközt, amely zavarhatja a VR Park technikai vezérlését.

 

Állatot – a vakvezető kutya kivételével –tilos a VR Park területére bevinni A vakvezető kutyát pórázon vezetve, szájkosár viselésével lehet bevinni. A VR élményekbe állatot tilos bevinni.

Baba- vagy gyermekkocsival és kerekesszékkel kizárólag a VR Park látogató terében és a Space Cafeban lehet tartózkodni, az egyes VR élmények terébe ezekkel belépni tilos. A VR Park alkalmazottai jogosultak megtagadni a baba- vagy gyermekkocsival vagy kerekesszékkel történő belépést a VR élményekbe. A csomagmegőrzőben nagy méretű csomagokat, görkorcsolyát, rollert, kerékpárt vagy egyéb kézzel vagy géppel hajtott szabadidős/közlekedési eszközt és a baba- vagy gyermekkocsit nem lehet elhelyezni. A VR Park munkatársai nem jogosultak csomag megőrzésre. A ruhatár használata kötelező. A VR Park kizárólag a ruhatárban elhelyezett ruházat megőrzéséért vállal felelősséget, az abban hagyott értéktárgyak megőrzésért a felelősségét kizárja. Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a VR Park területén ellopott, elveszett vagy megsérült értéktárgyakért. Az Üzemeltető díjmentes csomagmegőrzőt működtet kisméretű értéktárgyak megőrzése céljából. A csomagmegőrzőt érvényes RFID kártyával lehet igénybe venni. A csomagmegőrzőben elhelyezett értéktárgyakért az Üzemeltető nem vállal felelősséget.

Öltözet:

A VR élményeket kizárólag megfelelő ruházatban és cipőben lehet látogatni. A játékélmény maximalizálása érdekében kényelmes ruházat javasolt, táska vagy egyéb kézben tartott eszköz bevitele nem ajánlott.

Életkor és egyéb személyi feltételek:

A VR Park 6 éven aluli gyermekek látogatását nem javasolja. 10 éven aluli gyermekek kizárólag a gondviselőjük, vagy 18 életévét betöltött, belépőjeggyel rendelkező nagykorú személy kíséretében tartózkodhatnak a VR Park területén és kizárólag a Kid Zone területén található élményeken. A Kid Zone területére kizárólag 6-10 év közötti gyermekek léphetnek be. 10-14 éves életkor közötti gyermekek kizárólag a gondviselőjük, vagy 18. életévét betöltött, belépőjeggyel rendelkező nagykorú személy kíséretében és felügyeletével jogosultak a VR élményeken részt venni. A 14 éven aluli gyermeket kísérő személy felelős azért, hogy a gyermek a VR Park Házirendjét betartsa. A kísérő személy köteles folyamatosan a gyermek kíséretében maradni a látogatás során, és a látogatás időtartama alatt fokozott figyelmet fordítani az általa felügyelt gyermek élet-, baleset- és vagyonbiztonságára, az ennek elmulasztásából eredő következményekért a VR Park felelősségét kizárja. A VR Park VR Park munkatársai belépéskor vagy a VR Park területén bármikor jogosultak a látogatót életkorának igazolására felhívni, ennek megtagadása esetén, vagy amennyiben a látogató életkorának igazolására bármely okból nem képes, a VR Park munkatársai jogosultak a belépést megtagadni vagy a látogatót a haladéktalan távozásra– a belépő jegy díjának visszatérítése nélkül –felszólítani, annak megtagadása esetén a VR Park munkatársai jogosultak az érintett személynek a biztonsági szolgálat útján történő kivezettetéséről intézkedni. 18 év alatti, nem nagykorú látogatók magatartásáért, az általuk okozott kárért gondviselőjük felelős.

Egyes VR élményeket kizárólag 140 cm-nél magasabb, normál testalkatú és nem fényérzékeny látogatók vehetnek igénybe. Egyes VR élmények ülései és biztonsági rendszere nem teszi lehetővé, hogy bizonyos magasságú vagy méretű személyek használják, továbbá egyes VR élményekbe olyan felvillanó fényhatások lehetnek, melyek a fényérzékeny személyek részére káros.

A VR élmények használata nem javasolt várandós személyeknek. A VR Park élményeit kerekesszékes és mozgásukban korlátozott látogatók csak korlátozottan és kizárólag kísérővel tudják igénybe venni.

A VR élmények használata nem javasolt tériszonyban, epilepsziában, pánikbetegségben, klausztrofóbiában, magas vérnyomásban, mozgásszervi betegségben vagy szívbetegségben szenvedő személyenek.

A VR Park területére tilos belépni alkohol, gyógyszer, kábítószer, kábító hatású vagy más tudatmódosító szer hatása alatt, vagy olyan betegség esetén, amely akadályozhatja a résztvevőt a VR Park rendeltetésszerű igénybevételében, vagy amely hatása alatt vagy következtében a betegségben szenvedő önmagára, harmadik személyre veszélyt jelenthet, vagy a VR Park berendezésében és/vagy eszközeiben kárt okozhat. A VR Park munkatársai az érintett személyt jogosultak a haladéktalan távozásra – a Jegy díjának visszatérítése nélkül –felszólítani, annak megtagadása esetén a VR Park munkatársai jogosultak az érintett személynek a biztonsági szolgálat útján történő kivezettetéséről intézkedni, szükség esetén pedig rendőri intézkedést is kezdeményezni.

A VR Park munkatársai jogosultak a másokat zavaró, sértő, közfelháborodásra okot adó, a VR Park Házirendjét be nem tartó, vagy egyebekben jogellenes magatartást tanúsító személytől a belépést megtagadni vagy őt a VR Park területéről való haladéktalan távozásra – a belépő jegy díjának visszatérítése nélkül –felszólítani, annak megtagadása esetén a VR Park munkatársai jogosultak az érintett személynek a biztonsági szolgálat útján történő kivezettetéséről intézkedni, szükség esetén pedig rendőri intézkedést is kezdeményezni.

Amennyiben szükséges, az Üzemeltető jogosult a VR Parkra belépő látogatók számát korlátozni vagy a VR Park területét részben vagy teljesen kiüríteni, ha azt a látogató nagy száma, biztonsági ok, vagy egyéb előre nem látható ok indokolja.

A Space Cafe alkohollal vagy alkohol tartalmú itallal kizárólag 18 év felettieket szolgál ki. A Space Cafe munkatársai jogosultak a kiszolgálást megelőzően a látogatót életkora igazolására felhívni, a megfelelő életkor igazolásának hiányában az alkohol vagy alkohol tartalmú ital értékesítését megtagadni.

A VR Park Space Cafen kívüli területén az étel és ital fogyasztása szigorúan tilos!

A VR Park területén szigorúan tilos a dohányzás, beleértve az elektromos cigarettát! A dohányzás kizárólag az arra kijelölt helyen a VR Park területén kívül engedélyezett!

 

 1. A VIRTUÁLIS VALÓSÁG ÉLMÉNYEK ÉS GÉPEK HASZNÁLATA

A VR Park VR élményeit mindenki csak saját felelősségére veheti igénybe!

A látogató köteles az egyes virtuális valóság élmények – a továbbiakban VR élmények –használatát megelőzően meggyőződni, hogy egészségi állapota megfelelő és az élmény használatára alkalmas mentális és fizikai állapotban van!

Amennyiben a VR élmény használatakor rosszullétet tapasztal, haladéktalanul jelezze a VR Park munkatársának és hagyja el az élményt!

A VR élmények és gépek használatakor sportos, testhezálló ruházat viselete ajánlott. A VR élmények és gépek használatakor mellőzni szükséges a szemüveg, nyitott cipzár, laza öltözék, szalagok, zsinórok, kalap, sapka vagy egyéb fejfedő, a résztvevő mozgását akadályozó papucs, ékszer, ruházati kiegészítők viselését. Kérdés esetén kérjük forduljon a VR Park munkatársához!

A VR élményekre és gépekre mobiltelefont, fényképezőgépet vagy kamerát csak saját felelősségre lehet bevinni. Egyes, külön jelöléssel ellátott VR élmények esetében tilostelefont vagy kép rögzítésére alkalmas eszközt bevinni, álló- és mozgóképet készíteni. Az Üzemeltető kizárja felelősségét, ha a tilalom megszegése következtében a látogató sérülést szenved, vagy másnak sérülést okoz.

 

 1. KID ZONE GYEREKMEGÖRZŐ

Az Üzemeltető a 6-10 éves korú gyermekek részére gyermekmegőrzőt üzemeltet, melynek részletes szabályait a KID ZONE szabályzat tartalmazza.

 

 1. UTASÍTÁSOK KÖVETÉSE

A látogató köteles a VR Park munkatársainak utasításait betartani. Az utasítások be nem tartása esetén a VR Park munkatársai jogosultak a látogatót a haladéktalan távozásra – a Jegy díjának visszatérítése nélkül –felszólítani, annak megtagadása esetén a VR Park munkatársai jogosultak az érintett személynek a biztonsági szolgálat útján történő kivezettetéséről intézkedni.

 

 1. KOCKÁZATI FIGYELMEZTETÉS, FELELŐSSÉG

A látogató a VR élményeket, gépeket, berendezéseket és játékokat kizárólag a saját felelősségére használhatja. Az Üzemeltető kizárólag a VR élmények, gépek, berendezések és játékok biztonságos, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotáért felel. Az Üzemeltető kizárja felelősségét a résztvevő magatartásának felróható következményekért!

A látogató köteles a VR Park munkatársainak jelezni, amennyiben veszélyeztető magatartást vagy a Házirend be nem tartását észleli! Amennyiben a látogató a VR Park eszközeiben vagy berendezésében kárt okozott, köteles azt a VR Park munkatársával közölni és az általa okozott kárt megtéríteni!

A kiskorú látogatóért gondviselője felel.

 

 1. PANASZ ÜGYINTÉZÉS

A látogató a VR Parkban szenvedett balesetet, vagy kárát köteles a VR Park helyszínén, az info@vrparkbudapest.hue-mailcímen, a +36 70 241 7076 telefonszámon tudja bejelenteni. Az Üzemeltető, amennyiben a szóbeli panaszt azonnal nem orvosolta, a bejelentést jegyzőkönyvben rögzíti, melynek másolati példányát átadja a látogatónak. A panaszt az üzemeltető 30 napon belül köteles kivizsgálni és megválaszolni. A panasz elutasítása esetén a látogató a Budapesti Békéltető Testülethez jogosult fordulni (1016 Budapest, Krisztina körút 99.; + 36 1 4882131; bekelteto.testulet@bkik.hu). A látogató kárigényét 2 éven belül jogosult érvényesíteni.

 

 1. KAMERA HASZNÁLAT, FÉNYKÉP ÉS VIDEÓ FELVÉTEL KÉSZÍTÉSE

Az Üzemeltető a VR Park területén kamerarendszert működtet jogos érdeke, vagyonbiztonsági és a látogatók biztonsága érdekében. A kamerás megfigyelésre a VR Park bejáratánál és annak területén írásban és piktogrammos ábrával elhelyezett táblák figyelmeztetnek. Az Üzemeltető marketing céllal csoportos, tömegfelvételnek minősülő fotókat, csoportos vagy pásztázó jellegű videókat készít a VR Park területén, melyeket a VR Park reklámozásakor jogosult felhasználni. A látogató a VR Park területére történő belépéssel elfogadja a VR Park Házirendjét, ennek körében a VR Park területén alkalmazott kamerás megfigyelést és a marketing célú felvételek készítését. A Kamera szabályzat az Üzemeltető honlapján (vrparkbudapest.hu) és a VR Parkban kifüggesztve elérhető.

Köszönjük, hogy házirendünk betartásával hozzájárulnak a VR Park élményeink tökéletes közvetítéséhez!

 

KID ZONE HÁZIREND

 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A VR Parkot, ezen belül a KID ZONE területet a VR Park Hungary Kft. (székhely: 1012 Budapest, Logodi utca 54. 3.em.; cégjegyzékszám: Cg. 01-09-324157; adószám: 26324041-2-41; vrparkbudapest.hu; e-mail: info@vrparkbudapest.hu) – a továbbiakban Üzemeltető –üzemelteti. A KID ZONE területén az Üzemeltető legfeljebb 2 óra időtartamra időszakos gyermekfelügyeletet biztosít a jelen Házirend szabályai szerint.

A KID ZONE szolgáltatásait rendeltetésszerűen, a jelen KID ZONE Házirendben foglaltak szerint lehet igénybe venni. A gyermek KID ZONE-ban történő elhelyezésével a gyermek gondviselője a jelen KID ZONE Házirendben foglaltakat magára nézve kötelezőnek elfogadja. A jelen KID ZONE Házirendben nem szabályozottak tekintetében a VR Park Házirendje irányadó.

A KID ZONE-ban történő elhelyezésre a VR Park azon 6-10 éves kor közötti gyermekek jogosultak, akinek a szülője, vagy 18 életévét betöltött, nagykorú személy felügyelője – a továbbiakban szülő –érvényes belépőjeggyel rendelkezik. A gyermek KID ZONE-ban tartózkodása alatt a gondviselő vagy kísérő köteles a VR Park területén tartózkodni.

A gyermekmegőrző animátorokat foglalkoztat.

 

 1. BELÉPÉS A KID ZONE-ba

2.1. A KID ZONE területére kizárólag a VR Parkba szóló érvényes belépőjeggyel vagy az Üzemeltető engedélyével lehet belépni. A KID ZONE szolgáltatásait kizárólag a 6. életévet betöltött, de a 10. életévet még be nem töltött gyermekek vehetik igénybe. A KID ZONE sajátos nevelési igényű vagy fogyatékos gyermeket nem fogad. A KID ZONE kizárólag egészséges gyermekeket fogad, a gyermek betegségének eltitkolása esetén a szülő teljeskörű felelősséggel tartozik.

 

Be- és kilépés:

A KID ZONE-ban a gyermek legfeljebb 2 órát jogosult tartózkodni. A KID ZONE szolgáltatásait a gyermek kizárólag a gondviselő felelősségére jogosult igénybe venni, melyről a gondviselő a KID ZONE-ba történő belépéskor köteles írásban nyilatkozni. A gyermek KID ZONE-ban tartózkodása alatt a gondviselő vagy kísérő köteles a VR Park területén tartózkodni, olyan mobiltelefonszámot megadni, melyen folyamatosan elérhető. A gondviselő (kísérő) köteles a gyermeket legkésőbb a tartózkodási idő leteltét követő 10 percen belül átvenni, akadályoztatása esetén ezt igazolható módon (SMS) jelezni és annak elhárultakor a gyermeket haladéktalanul átvenni, ennek elmulasztása, vagy amennyiben a késedelem a 30 percet meghaladja, az Üzemeltető a gyermeket átadja az illetékes gyámügyi hatóságnak. A gondviselő (kísérő) köteles a gyermeket haladéktalanul átvenni a megőrzési idő alatt is, amennyiben a KID ZONE erre őt felhívja. Az Üzemeltető – amennyiben a KID ZONE területén tartózkodó személyek létszáma azt indokolttá teszi – jogosult a belépést korlátozni.

 

Öltözet, egyéb értéktárgyak:

A KID ZONE-ban a gyermeknekkényelmesruházat javasolt. A gyermek birtokbában lévő értéktárgyért a KID ZONE felelősséget nem vállal. A KID ZONE élmények használatakor a gyermeknek mellőzni szükséges a szemüveg, nyitott cipzár, laza öltözék, szalagok, zsinórok, kalap, sapka vagy egyéb fejfedő, a gyermek mozgását akadályozó papucs, ékszer, ruházati kiegészítők viselését. Kérdés esetén kérjük forduljon a KID ZONE munkatársához!

 

Egyéb feltételek:

A KID ZONE területére 6 éven aluli gyermekeknek belépni tilos.

A gyermek a KID ZONE-ban tartózkodásakor kizárólag italt tarthat magánál.

 

 1. A KID ZONE ESZKÖZEINEK HASZNÁLATA

A KID ZONE élményeit a gyermek kizárólag gondviselő (kísérő) felelősségére veheti igénybe!

A gondviselő (kísérő) köteles a gyermek KID ZONE élményeinek használatát megelőzően meggyőződni, hogy a gyermek életkora, egészségi és általános állapota megfelelő és az élmény használatára alkalmas mentális és fizikai állapotban van!

Az Üzemeltető kizárja felelősségét, ha a tilalom megszegése következtében a gyermek sérülést szenved, vagy másnak sérülést okoz.

 

 1. UTASÍTÁSOK KÖVETÉSE

A gyermek köteles a KID ZONE munkatársainak utasításait betartani. Az utasítások be nem tartása esetén a KID ZONE munkatársai jogosultakgondviselőt(kísérőt) a gyermek haladéktalan átvételére – a Jegy díjának visszatérítése nélkül -felszólítani, annak elmulasztása esetén a KID ZONE munkatársai jogosultak a gyermeket a többi gyermektől elkülönítve tartani és amennyiben gondviselő (kísérő) a gyermeket 30 percen belül elmulasztja átvenni, az illetékes gyámügyi hatóságnak átadni.

 

 1. KOCKÁZATI FIGYELMEZTETÉS, FELELŐSSÉG

A gyermek a KID ZONE élményeket, gépeket, berendezéseket és játékokat kizárólag gondviselő (kísérő) felelősségére használhatja. Az Üzemeltető kizárólag a VR élmények, gépek, berendezések és játékok biztonságos, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotáért felel. Az Üzemeltető kizárja felelősségét a gyermek magatartásának felróható következményekért!

Amennyiben a gyermek a KID ZONE eszközeiben vagy berendezésében kárt okozott, gondviselő (kísérő) köteles az okozott kárt megtéríteni!

Köszönjük, hogy házirendünk betartásával hozzájárulnak KID ZONE élményeink tökéletes közvetítéséhez!