VR Park Hungary Kft. Általános Szerz?dési Feltételei

Hatályos: 2019. október 12-t?l

I. Általános rendelkezések

A Szolgáltató adatai:

A Szolgáltató neve: VR Park Hungary Kft.
Székhelye: 1012 Budapest, Logodi utca 54. III.em.
Nyilvántartó hatóság: F?városi Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzékszáma: 01-09-324157
Adószáma: 26324041-2-41
E-mail címe: info@vrparkbudapest.hu
Honlapjának címe: vrparkbudapest.hu
Telefonos ügyfélszolgálat: +36702417076
Ügyfélszolgálat e-mail címe: info@vrparkudapest.hu
Panaszkezelés helye és elérhet?ségei: 1066 Budapest, Teréz krt. 62.
Tárhely szolgáltató neve: Tpax Kft.
Tárhely szolgáltató címe: 1119 Budapest, Allende park 10. I/6
 1. A jelen Általános Szerz?dési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) határozza meg a Szolgáltató valamint az internetes rendszerét használó természetes vagy jogi személy (a továbbiakban: Vásárló) között a Jegyek megvásárlására vonatkozó szolgáltatás igénybevételének feltételeit, valamint a Szolgáltató és a Vásárló jogait és kötelezettségeit.
 2. A Szolgáltató on-line internetes rendszert (a továbbiakban: Rendszer) üzemeltet jegyei értékesítésére. A Szolgáltató a Vásárlók részére a Rendszerében szerepl? Jegyek online megvásárolhatóságát biztosítja (a továbbiakban: Szolgáltatás).
 3. A Szolgáltató nem értékesít engedélyköteles terméket.
 4. A honlapon 18. életévét betöltött természetes személy jogosult vásárolni. A Vásárló a “Fizetés”gomb megnyomásával fogadja el a Szolgáltatásra vonatkozó szerz?dés feltételeit, és egyúttal a jelen ÁSZF rendelkezéseit. A szerz?dés létrejöttével a Vásárló kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételeket –így különösen az ÁSZF II. pontjában foglalt tájékoztatást –megismerte és magára nézve kötelez?nek elfogadta, továbbá a Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges adatai kezeléséhez az ÁSZF-ben, valamint az Adatkezelési tájékoztatóban meghatározott körben hozzájárult.
 5. A létrejött szerz?dés írásbeli szerz?désnek min?sül, a szerz?dés létrejöttét a Vásárló által megadott, elektronikusan elmentett vásárlási adatok igazolják, amelyeket a Szolgáltató a számvitelre és adózásra vonatkozó jogszabályokban meghatározott határid?ig tárol és meg?riz. A Vásárló által feltüntetett adatok, a termékre vonatkozóan a Szolgáltató rendszerében tárolt adatok, a tranzakció banki visszaigazolása illetve az ÁSZF hatályos rendelkezései együttesen alkotják az írásbeli szerz?dést.
 6. A Felek közötti szerz?dés magyar nyelven jön létre.
 7. A Szolgáltató jogosult az ÁSZF-et egyoldalúan módosítani. Az ÁSZF módosítása esetén a Szolgáltató a Vásárlót a változások www.vrparkbudapest.hu honlapon történ? közzététel útján értesíti, a módosítás hatályba lépését megel?z?en legalább nyolc (8) nappal.
 8. A 45/2014. (II. 26) Korm. rendelet 11. §-a szerinti, a távollév?k között kötött szerz?désekre vonatkozóan a szerz?déskötést megel?z? tájékoztatás
 9. A Szolgáltató tájékoztatja a Vásárlót az alábbi adatokról: Kérjük kedves Vásárlóinkat, hogy a jegyvásárlás el?tt ezeket az adatokat tanulmányozzák át, és kizárólag ennek ismeretében vásároljanak, azaz kössenek szerz?dést!
 10. A szolgáltatás lényeges tulajdonságai megtalálhatók www.vrparkbudapest.hu honlapon. Az honlapon teljes kör? tájékoztatás található a megvásárolható jegyekr?l és azok bruttó – azaz az általános forgalmi adót tartalmazó – áráról, törvényes magyar fizet?eszközben kifejezve (“Ft”megjelöléssel). A Szolgáltató nem árusít olyan termékeket, amelyekre az egységár feltüntetését a jogszabály el?írja (többféle kiszerelésben kapható vagy több darabos termékek). A Szolgáltató honlapján a Vásárló megtekintheti a VR Park élményprogramjait, a vásárláshoz és a programokon történ? részvételhez regisztráció nincs.
 11. A Szolgáltató neve az ÁSZF I. pontjában került feltüntetésre.
 12. A vállalkozás – azaz a Szolgáltató –székhelye, postai címe, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levelezési címe az ÁSZF I. pontjában került feltüntetésre. A Szolgáltató neve és egyéb azonosítási adatai a Jegyen is feltüntetésre kerül.
 13. A Szolgáltató üzleti tevékenységének helye: VR Park Budapest; 1066Budapest, Teréz körút A fogyasztó a panaszait a Szolgáltató I. pontban megjelölt bármely elérhet?ségére és a jelen pontban feltüntetett üzleti tevékenységének helyére is címezheti.
 14. A szerz?dés szerinti termékért,illetve szolgáltatásért járó ellenszolgáltatás általános forgalmi adót tartalmazó teljes összegét a vásárlási felület ún. “Kosár”és „Fizetés” oldala tartalmazza, megjelölve a bruttó jegyárakat, az esetleges kényelmi díjat és szállítási költséget. Az itt feltüntetett bruttó árakon felül a fogyasztónak (Vásárlónak) további költsége nem merülhet fel.
 15. A Szolgáltató határozatlan id?re szóló vagy átalánydíjas szerz?dést nem alkalmaz. Az ellenszolgáltatás összege az adott vásárlásra vonatkozó valamennyi költséget tartalmazza.
 16. A vásárlás lebonyolítására szolgáló eszköz (mobiltelefon, telefon, internetkapcsolattal rendelkez? számítógép, tablet stb.) internet-, mobil- vagy más elektronikus kapcsolatának, esetlegesen a speciális fizetési mód (pl. mobilfizetés) ellenértékeként a Vásárló egyéni el?fizet?i vagy más szerz?dése alapján a telekommunikációs szolgáltatója díjat számíthat fel. A Szolgáltató emelt díjas szolgáltatást nem alkalmaz.
 17. A feltüntetett árak az ellenszolgáltatás adóval megnövelt teljes összegét tartalmazzák magyar forintban kifejezve, bruttó árak, az ÁFA összegét magukban foglalják. A szolgáltatás jellegéb?l adódóan egységár feltüntetésére nincs mód. Ha a Rendszer igénybevételéért a Vásárlónak kényelmi díjat kell fizetnie, akkor azt a vásárlás folyamata során a Rendszer pontosan feltünteti. A kényelmi díj a Szolgáltató szolgáltatásának díja, nem a bankkártya vagy más fizetési mód használata miatt számított összeg. Az ellenszolgáltatás teljes összege valamennyi költséget tartalmazza. A Szolgáltató a megszokott bankkártyás fizetés mellett több fizetési módot elfogad, amelyek részletes leírását a Szolgáltató Vásárlói tájékoztatója tartalmazza. A fizetés és az elektronikus jegy kézbesítése a Vásárló által megadott e-mail postafiókba gyakorlatilag valós id?ben, azonnal megtörténik. Az e-ticket kiszállítására nincs mód, azt a Szolgáltató elektronikusan kézbesíti. A szolgáltatás teljesítése automatikus, a teljesítési határid? azonnali. A panaszkezelésre vonatkozó szabályokat az ÁSZF XIII. pontja tartalmazza.
 18. A fogyasztót megillet? elállási és felmondási jog gyakorlásának határidejér?l és egyéb feltételeir?l szóló tájékoztatást az ÁSZF VII. pontja és 2., 3. mellékletei tartalmazzák.
 19. A termék visszaküldésének költségeir?l szóló információkat az ÁSZF VIII. pontja és 2., 3. mellékletei tartalmazzák.
 20. A Szolgáltató olyan tranzakciókat nem bonyolít, amely során a fogyasztót megillet? elállási és felmondási jog gyakorlása miatt a fogyasztó köteles lenne megtéríteni a Szolgáltató ésszer? költségeit.
 21. A Vásárló a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 29. §. (1) l) bekezdése alapján az elállási jogát illetve felmondási jogát nem gyakorolhatja, ha a Jegy egy adott id?pontra (adott napra, határnapra) szól. A fogyasztót megillet? elállási és felmondási jog gyakorlásának további feltételeir?l szóló információkat a jelen dokumentum VII. pontja és 2., 3. mellékletei tartalmazzák.
 • A kellékszavatosságra és a termékszavatosságra vonatkozó jogszabályi kötelezettségeket az ÁSZF IX. pontja és 4. melléklete ismerteti.
 1. A Szolgáltató minden munkanapon 12:00órától 18:00óráig telefonos ügyfélszolgálatot m?ködtet, amely a Vásárlók rendelkezésére áll a +36702417076telefonszámon, illetve a info@vrparkbudapest.hu e-mail címen.
 2. A 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet, illetve melléklete értelmében a Szolgáltató által értékesített termékkörre jótállási kötelezettség nem vonatkozik.
 3. A Szolgáltató a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexnek nem aláírója és annak nem vetette alá magát.
 4. A Szolgáltató és a Vásárló közötti szerz?dés határozott id?re jön létre, id?tartama Jegy vásárlása esetén az abban foglalt id?pontig, vagy a VR Park meglátogatásáig (pl. nem id?pontra szóló Ajándékjegy vagy VIP) tart.
 5. A szerz?dés határozatlan id?tartamú szerz?déssé nem alakul át.
 6. A vásárlási folyamat során a Vásárlónak az ellenérték megfizetésén túlmen? kötelezettségei nincsenek.
 7. A Szolgáltató részére a Vásárló nem nyújt letétet vagy egyéb pénzügyi biztosítékot.
 8. A digitális adattartalom m?ködése, m?szaki védelmi intézkedések: Az adatokat szolgáltató szerver(ek) elérhet?sége évi 99,9% feletti. Az adattartalmat RAID technológiával több merevlemezen tároljuk a szervereken. Ha bármelyik merevlemez megsérül, a rendszer m?köd?képes marad a megmaradt merevlemezekkel is. Rendszeresen mentés készül a teljes adattartalomról, így probléma esetén az eredeti adattartalom visszaállítható.
 9. A digitális adattartalom hardverrel és szoftverrel való együttm?ködési képessége: A megjelen? adatok MSSQL és MySQL adatbázisban kerülnek tárolásra. Az érzékeny adatok megfelel? er?sség? titkosítással vannak tárolva, a Szolgáltató a kódolásukhoz processzorba épített hardveres támogatást használ.
 10. Az egyes központi hivatalok és költségvetési szervi formában m?köd? minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával összefügg? jogutódlásáról, valamint egyes közfeladatok átvételér?l szóló 378/2016. (XII. 2.) Kormányrendelet értelmében a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság 2016. december 31. napjával, jogutódlással megsz?nt, általános jogutódja a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, valamint másodfokú ügyekben országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el. A fogyasztóvédelmi els?fokú hatósági feladatkör 197 járási hivatal látja el, a fogyasztó 2017. január 1-t?l panaszaival a területileg illetékes járási hivatalokhoz fordulhat, elérhet?ség:http://jarasinfo.gov.hu/.
 11. A békéltet? testület a megyei (f?városi) kereskedelmi és iparkamarák mellett m?köd? független testület, hatáskörébe tartozik a fogyasztó és a vállalkozás közötti, a termék min?ségével, biztonságosságával, a termékfelel?sségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás min?ségével, továbbá a felek közötti szerz?dés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy (fogyasztói jogvita) bírósági eljáráson kívüli rendezése. E célból a békéltet? testület megkísérli a felek közötti egyezség létrehozását, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszer?, gyors, hatékony és költségkímél? érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltet? testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillet? jogokkal és a fogyasztót terhel? kötelezettségekkel kapcsolatban. A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltet? testület neve: Budapesti Békéltet? Testület, székhelye: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310., levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
 12. Az Európai Unióban tartózkodási hellyel rendelkez? Vásárló, amennyiben határon átnyúló fogyasztói jogvitája van –vagyis szokásos tartózkodási helye nem Magyarországon van –úgy az interneten keresztül vásárolt termék, vagy szolgáltatás kapcsán az online vitarendezési platformot is jogosultak igénybe venni. Az online vitarendezési platform elérhet? az alábbi linken:
  https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show

III. A Vásárló adatai

 1. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Vásárló megrendelését indokolt esetben visszautasítsa, így különösen valótlan, vagy hiányos adatok megadása, illetve a Rendszerrel vagy a Jegyekkel történ? bármilyen visszaélés esetén.
 2. A Vásárlót teljes kör? felel?sség terheli az általa megadott adatokkal és e-mailcímmel, illetve azon keresztül történ? vásárlással és egyéb tevékenységgel kapcsolatban. A Vásárló vállalja, hogy haladéktalanul értesíti a Szolgáltató ügyfélszolgálatát adatainak bármilyen illetéktelen felhasználása, illetve a biztonság egyéb módon való megsértése esetén. A Vásárló által megadott adatainak vagy e-mailfiókja elérhet?ségének harmadik személy részére való átadásából származó károkért a Szolgáltató nem felel.
 3. A Vásárló kijelenti, hogy adatai a valóságnak megfelel?en kerültek megadásra a Szolgáltató részére. A Szolgáltató kizárja felel?sségét a vásárlás során téves, hibás vagy hamis adatok, vagy e-mail cím megadásából származó kárért. A Szolgáltató a Vásárló által megadott adatoknak megfelel?en felel a teljesítésért és a számla kiállításáért. A Szolgáltató jogosult törölni a nyilvánvalóan hibás vagy hamis adatokat, továbbá kétség esetén jogosult Vásárló valódiságát ellen?rizni. Olyan rendezvény esetén, ahol a Szolgáltató a Jegyet névre szólóan bocsátja ki és az nem átruházható, a Szolgáltató jogosult a Vásárló adatait ellen?rizni.
 4. A Szolgáltató a Vásárló személyes adatait Szolgáltató Adatkezelési tájékoztatójában foglalt szabályok szerint kezeli. Az Adatkezelési tájékoztató elérhet? a Szolgáltató honlapján.
 5. A Vásárló internetes vásárlás során az ún. Kosár oldalon jogosult a kosár tartalmát módosítani, törölni, vagy újabb termékeket kiválasztani. A Vásárló az ezt követ? ún. Fizetés oldalon adja meg a vásárláshoz szükséges adatait. A Vásárló az adatok javítását korlátlanul megteheti, az ún. kosárid? lejártáig, vagy a “Fizetés”gombra kattintást megel?z?en. A fizetés –a választott fizetési módtól függ?en –a fizetési szolgáltató felületén történik (mely a bank adatbeviv? felülete). A Vásárló által a fizetési szolgáltató részére megadott adatokat a Szolgáltató nem ismeri meg, és nem tárolja.
 6. A szolgáltatás igénybevételével a Vásárló hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató az adatokat továbbíthassa a Szolgáltató Adatkezelési tájékoztatójában részletezett szabályok szerint az adatfeldolgozóknak.
 7. A személyes adatok kezelésével, tárolásával kapcsolatban a Szolgáltató az elvárható legnagyobb gondossággal jár el. Az elvárható legnagyobb gondosság ellenére megvalósuló támadások által okozott esetleges károkért a Szolgáltató felel?sségét kizárja.
 8. Az internetes jegyvásárlás folyamata
 9. A jegyvásárlás részletes szabályait a jelen ÁSZF és a Szolgáltató Vásárlói Tájékoztatója tartalmazza.
 10. A jogszabályok rendelkezéseinek megfelel?en a web-áruházak (internetes áruházak) kötelesek 48 órán belül visszaigazolni a Vásárló megrendelését. A Szolgáltató a rendszerén keresztül történt jegyvásárlást sikeres fizetést követ?en azonnal, valós id?ben visszaigazolja, egyúttal elektronikus formában megküldi a Vásárlónak az általa megrendelt Jegyet, azaz az el?z?ekben hivatkozott 48 órán belüli megrendelés-visszaigazolás helyett a Szolgáltató a Vásárlónak a Jegyet is tartalmazó visszaigazoló e-mailt (vagy más elektronikus formátumú üzenetet) küldi meg.
 11. Abban az esetben, ha a Vásárlónak a vásárlást (sikeres fizetést) követ?en, néhány percen belül nem kerül elektronikusan kézbesítésre a megvásárolt Jegy, feltételezhet?en kapcsolati hiba áll fent a Rendszerben. A Szolgáltató erre tekintettel felhívja a Vásárló figyelmét, hogy tartózkodjon a vásárlási ügylet megismétlését?l és haladéktalanul jelezze a Szolgáltató Ügyfélszolgálatának a hibát (+36702417076). A Vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha a Szolgáltató a vásárlástól számított 48 órán belül nem küldött visszaigazolást a megrendelésr?l, mely esetben a Vásárlót nem köti az általa küldött megrendelés és azt nem köteles átvenni és kifizetni.
 12. Helyszíni jegyvásárlás
 13. A Vásárló a VR Parkban a jegypénztárban készpénz, bankkártyás fizetés vagy SZÉP kártyás fizetés útján is jogosult jegyet és/vagy EXTRA COIN-okat vásárolni. A Vásárló helyszíni jegyvásárlása esetén a Szolgáltató jogosult ellen?rizni, hogy a jeggyel belépni kívánó személy a Szolgáltató Házirendjében foglaltaknak megfelel, és ennek hiányában a jegyértékesítést megtagadni.
 14. A belép?jegyet felhasználó személy kizárólag RFID kártya használatával tud a VR Parkba belépni és az élményeken részt venni, mivel a megvásárolt coinok erre a kártyára kerülnek feltöltésre. Az RFID kártya betétdíját a Vásárló a belép?jegy helyszíni megvásárlásakor is köteles megfizetni, azonban annak díja a látogató távozásakor a VR Park pénztárában az RFID kártya leadása ellenében visszatérítésre kerül, vagy a kártya díja levásárolható a VR Parkban m?köd? Space cafeban.
 15. Amennyiben a helyszíni jegyvásárlás esetén a Vásárló számlát igényel, azt a jegypénztárban a vásárlás alkalmával köteles a pénztárosnak jelezni, a számla utólagos kiállítására nincs lehet?ség. A Vásárló a kiállított számla adatait annak kiállítása folyamán köteles ellen?rizni, annak utólagos módosítására nincs lehet?ség. Helyszíni jegyvásárlás esetén a számla papíralapú formátumban kerül kiállításra és átadásra.
 16. A Szolgáltatás keretében fizetés nélküli foglalásra nincs lehet?ség.
 17. A helyszíni jegyvásárlás egyéb szabályait a Szolgáltató Vásárlói Tájékoztatója tartalmazza.
 18. Vételár, fizetési és szállítási feltételek
 19. A vételár kiegyenlítésére, a fizetési módokra, a jegyek átvételére vonatkozó részletes szabályokat a jelen ÁSZF és a Szolgáltató Vásárlói Tájékoztatója tartalmazza.
 20. A banki fizetés során felmerül? esetleges hibákért a Szolgáltató nem vállal felel?sséget.
 21. Vásárlás esetén a Szolgáltató a Vásárló által megadott e-mail címre küldi meg a vásárlást meger?sít? automatikus visszaigazoló e-mailt. A Szolgáltató kizárja felel?sségét az e-mail cím hibás megadásából származó kárért.
 22. A Jegyek árát a Szolgáltató határozza meg. A Szolgáltató fenntartja annak jogát, hogy a Jegyek vételárát, illetve az esetleges járulékos költségek mértékét bármikor módosítsa. A már megkezdett vásárlásokat az árak vagy költségek módosításának joga nem érinti.
 23. A Jegy és az EXTRA COIN kosárba helyezése nem kötelezi a Vásárlót vásárlásra. Ha a Vásárló nem kívánja megvásárolni a kiválasztott Jegyet, az az EXTRA COIN-t vagy a kosár teljes tartalmát, azt a kosarából bármikor jogosult törölni. A kosárid? 30 perc elteltével lejár és a kosár tartalma automatikusan törl?dik.
 24. A Szolgáltatás keretében fizetés nélküli foglalásra nincs lehet?ség. A fizetés és az elektronikus jegy kézbesítése a Vásárló által megadott e-mail postafiókba valós id?ben, azonnal megtörténik. Az e-ticketet a Szolgáltató elektronikusan kézbesíti, annak postai, futár útján történ? agy egyéb kiszállítására nincs mód, a szolgáltatás teljesítése automatikus.
 25. A Szolgáltató saját székhelyén, illetve a szerverek tárolására szolgáló szerverparkban ?rzi meg és tárolja a vásárlás elektronikus bizonylatait ?rzi meg.
 26. A Szolgáltató a Vásárló részére a vásárlásról ún. e-számlát (elektronikus számlát) küld. Az elektronikus számla olyan számla, ami elektronikus jelek formájában tartalmazza a számla adatokat. Az elektronikus számla kizárólag elektronikus formában állítható ki, továbbítható és tárolható, annak papír alapú módozata eredeti hiteles dokumentumként nem használható. A Szolgáltató az e-számlát a Vásárló által megadott adatok alapján, automatikusan, e-számla szolgáltató (Számlázz.hu, 1031 Budapest, Záhony utca 7.)útján bocsátja ki. A Vásárló a vásárlási folyamat megindításával kifejezetten kijelenti, hogy elfogadja az e-számlát, illetve adatai átadását az e-számla szolgáltatója részére. Amennyiben a Vásárló a számlán szerepeltetni kívánt vev?i adatokat helytelenül adta meg, és a számla ezzel a helytelen tartalommal került kiállításra, a Vásárló jogosult egy alkalommal a számla módosítását kérni. A Vásárló – a számviteli és adózási kötelezettségekre és határid?kre tekintettel –módosítási igényét legkés?bb a számla teljesítési dátuma szerinti naptári hónapot követ? naptári hónap 5. naptári napjáig jogosult a Szolgáltató ügyfélszolgálatnak info@vrparkbudapest.hu címre) megküldött e-mail útján kérni.
 27. Tudomásul veszem, hogy a VR Park Hungary Kft. (1012 Budapest, Logodi utca 54. 3.em.) adatkezel? által a www.vrparkbudapest.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezel? által továbbított adatok köre az alábbi:
  • Keresztnév *
  • Vezetéknév *
  • Utca, házszám *
  • Lakás, lakosztály, stb.
  • Város *
  • Irányítószám *
  • Telefonszám *
  • E-mail cím *

  Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthet? meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff

 28. A Vásárló a vrparkbudapest.hu honlapon az OTP Mobil Kft. fizetési szolgáltató által üzemeltetett SimplePayinternetes fizetési felületén jogosult a vásárlás fizetését teljesíteni. A kiválasztott Jegy és EXTRA COIN megrendelését követ?en a Szolgáltató honlapja a Vásárlót a OTP Mobil Kft. fizetési szolgáltató által üzemeltetett SimplePayinternetes fizetési felületére irányítja, amelyen a Bank által használt, a Bank által legbiztonságosabbnak ítélt, titkosítással lebonyolított ügyleten keresztül jogosult a Vásárló bankkártyájával a fizetést teljesíteni a “Fizetés”feliratra kattintással, majd a Vásárló bankkártyán feltüntetett neve, bankkártyája száma, lejárati dátuma és háromjegy? biztonsági kódja megadása útján. Az OTP Mobil Kft. fizetési szolgáltató által üzemeltetett SimplePayinternetes fizetési felülete VISA, VISA Electron, MasterCard és Maestro típusú kártyákat fogad el. A kizárólag elektronikus használatra kibocsátott bankkártyát a Szolgáltató kizárólag akkor jogosult elfogadni, ha a használatát a kártyát kibocsátó szolgáltató engedélyezi.
 29. A Vásárló a VR Parkban m?köd? jegypénztárban készpénz, bankkártyás fizetés vagy SZÉP kártyás fizetés útján is jogosult jegyet és/vagy EXTRA COIN-okat vásárolni.

VII. Jegytípusok; a saját nyomtatású jegyekre (e-ticket) és mobil jegyekre vonatkozó speciális szabályok

E-ticket: A vásárlást követ?en a Szolgáltató a Vásárló által megadott e-mail címre küldi meg a jegyet, amely kattintható link formájában, vagy csatolt mellékletként, vagy ún. landing page-en keresztül tartalmazza az e-ticketet. Az e-ticket egy teljes érték? elektronikus Jegy. Az e-ticketen lév? számsor és vonalkód az összes szükséges információt tartalmazza az elektronikus beléptetéshez. A vonalkódot a VR Parkba belépéskor a Szolgáltató elektronikusan ellen?rzi. A Vásárló vagy a jegy birtokosa az e-tickettel kizárólag akkor jogosult a helyszínre belépni, ha a szolgáltató Házirendjében el?írtaknak egyebekben megfelel!

A fizetést követ?en az e-ticket a Vásárló által megadott e-mail postafiókba gyakorlatilag valós id?ben, azonnal kézbesítésre kerül. Az elektronikus utalvány, illetve az e-ticket kiszállítására, postázására nincs mód, azt a Szolgáltató elektronikusan kézbesíti. A szolgáltatás teljesítése automatikus.

Az e-ticketet a Vásárló a sikeres vásárlást követ?en saját maga töltheti le, és nyomtatja ki, azokat nem lehet sem személyesen a jegypénztárakban, sem postai úton átvenni. A kinyomtatott e-ticket abban az esetben használható fel, amennyiben azon a vonalkód és a vonalkód melletti kód jól olvasható.

A saját nyomtatású jegyek elvesztéséb?l, ellopásából, hibás nyomtatásából, lemásolásából, többszörös kinyomtatásából ered? következményekért és károkért a Szolgáltató nem felel?s. Az e-ticket Jegyet a Vásárló köteles kinyomtatva a VR Parkba magával hozni. A Vásárló tudomásul veszi, hogy az e-ticket-en található vonalkódot a Szolgáltató a VR Parkba belépéskor elektronikusan ellen?rizi, amely azt azonnal érvényteleníti. A beléptetés az els? érvényesítés alapján történik. Így az az els? jegy érvényes, amelyet a Szolgáltató beléptet?-rendszere az adott vonalkóddal beléptetésre elfogadott. Minden további belépési kísérlet érvénytelen és ezért eredménytelen lesz, felmutatójától a belépés megtagadható függetlenül attól, hogy az érvénytelen jegyet felmutató személye megegyezik-e az eredetileg az e-ticket Jegyet vásárlóval. Az ilyen okból történ? kizárás miatt Szolgáltató kártérítésre nem kötelezhet?.

Mobiljegy: A Vásárló az e-ticketet a telefonjára letöltött alkalmazás (ún. elektronikus tárca) útján is jogosult bemutatni és érvényesíteni, melyre egyebekben a fenti szabályok érvényesek.

VIII. Elállási és felmondási jog

 1. A vásárlás a “Fizetés”gomb megnyomása el?tt bármikor, következmények nélkül megszakítható. A Vásárló a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 29. §. (1) l) bekezdése alapján az elállás jogát,illetve felmondás jogát nem gyakorolhatja, ha a Jegy egy adott id?pontra (adott napra, határnapra) szól. Ebben az esetben a Szolgáltatónak nem áll módjában sem a Jegyet visszaváltani, sem a vásárlás értékét visszatéríteni (kivéve, ha a VR Park bármely okból a megadott id?pontban nem látogatható).
 2. Ha a Vásárló nem adott id?pontra szóló jegyet vásárolt, amelyre vonatkoznak a 45/2014. (II.26.) Kormányrendeletben szabályozott fogyasztói elállási és felmondási jog szabályai, akkor ezek a jogok az alábbi módon érvényesíthet?k:
 3. a) Az elállási és felmondási jog a fent részletezett esetekben a vásárlástól számított 14 napon belül gyakorolható, a jelen ÁSZF 2. mellékleteként csatolt elállási és felmondási nyilatkozatminta felhasználásával, vagy erre irányuló egyéb egyértelm? nyilatkozat útján.
 4. b) Az ÁSZF 2. mellékleteként csatolt minta kitöltésén túlmen?en olyan e-ticket esetén, amely nem adott id?pontra szól, a Vásárló köteles megjelölni az e-ticketen feltüntetett kódszámot és írásban nyilatkozni, hogy a Vásárló a jegyet nem használta fel.
 5. c) Ha a Vásárló jogszer?en eláll a szerz?dést?l, a Szolgáltató haladéktalanul, de legkés?bb az elállásról való tudomásszerzését?l számított 14 napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget. A visszajáró összeget a Szolgáltató a Vásárló által igénybe vett fizetési móddal megegyez? módon téríti vissza. Termék adásvételére irányuló szerz?dés esetén a Szolgáltató mindaddig visszatarthatja a Vásárlónak járó összeget, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte.
 6. d) Az elállási és felmondási jogról további részletes tájékoztatót talál a jelen ÁSZF 3. mellékleteként csatolva.
 7. Kellékszavatosság, termékszavatosság
 8. A kellékszavatosságról és termékszavatosságról szóló tájékoztató a jelen ÁSZF 4. melléklete.
 9. A Szolgáltató szolgáltatásának korlátai
 10. A Vásárló tudomásul veszi, hogy az internet sajátosságai miatt a Rendszer folyamatos üzemeltetése a Szolgáltatón kívül álló okból megszakadhat. A Szolgáltató nem vállal felel?sséget a Szolgáltatás és a kapcsolódó honlap hibamentes és zavartalan m?ködéséért, illetve a Szolgáltatáshoz való hozzáférés folyamatos vagy hibamentes állapotáért.
 11. A Szolgáltató jogosult a Szolgáltatás, a kapcsolódó honlap karbantartása céljából, vagy egyéb biztonsági okból miatt minden el?zetes tájékoztatás vagy értesítés nélkül részlegesen vagy teljes egészében szüneteltetni a Szolgáltatást.
 12. A Szolgáltató csak a neki felróható szándékos vagy súlyosan gondatlan hibákkal okozott károkért felel. A felel?sség mértéke nem haladhatja meg a vásárlási tranzakció értékét.
 13. A Vásárló tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató nem felel?s semmilyen olyan kárért vagy visszaélésért, amely a bankkártyával történ? fizetés során vagy következtében keletkezik.
 14. A Szolgáltató kizárja a felel?sséget minden olyan kárért, amelyet a Vásárló vagy harmadik személy szerz?désszeg? vagy jogellenes tevékenysége vagy mulasztása okozott.
 15. A Helyszínre vonatkozó szabályok
 16. A Jegy szabadon átruházható a Szolgáltató a jelen ÁSZF 5.sz. mellékletében szerepl? Házirendben foglaltak betartásával. A Vásárló kijelenti, hogy a Jegyet csak akkor adja át más személynek, ha az új jegybirtokos a Szolgáltató ÁSZF-jét elfogadta. A Szolgáltató jogosult annak ellen?rzésére, hogy a Jegy felmutatója jogosult-e a Jegy használatára. A belépés mindaddig megtagadható, amíg a használat jogosultságát a Jegy felmutatója nem igazolja. Az ilyen indokból történ? kizárás esetén a jegy Vásárlója illetve a Jegy felmutatója kártérítésre nem jogosult.
 17. Amennyiben a Jegyen más nem kerül feltüntetésre, a Jegy az azon feltüntetett id?pontban egyszeri alkalommal történ? belépésre jogosítja fel annak felmutatóját, egy f?t. Elveszett, megrongálódott, megsemmisült Jegy pótlására nincs lehet?ség.
 18. A Jegyen feltüntetett belépési id?pont tájékoztató jelleg?, a tényleges belépés id?pontja ett?l eltérhet.
 19. Bizonyos esetekben a Jegy a VR Park területén belül is csak bizonyos területek látogatására jogosít fel.
 20. A VR Parkot mindenki csak a saját felel?sségére látogathatja. A Szolgáltató minden t?le elvárhatót megtesz a VR Park zavartalan látogathatóság érdekében, a Szolgáltató az esetlegesen felel?tlenül viselked? látogatók miatt felel?sséget nem vállal. Bódultság, kábítószer- vagy egyéb tudatmódosító szer hatása alatt a VR Park még érvényes Jegy felmutatása mellett sem látogatható.
 21. A VR Park területén kép- és hangfelvétel készülhet, amelyen a VR Park látogatói rögzítésre kerülhetnek; a VR Park látogatója ebb?l fakadóan nem támaszthat sem a Szolgáltató felé semmilyen igényt.
 22. Az ÁSZF-t, a VR Park Házirendjét, a biztonsági szolgálat és egyéb rendvédelmi szervek utasításait megszeg? látogatót a Szolgáltató a VR Parkban tartózkodó látogatók zavartalan szórakozásának biztosítása érdekében eltávolíthatja. Az ilyen indokból történ? kizárás esetén a Szolgáltató kártérítésre nem kötelezhet?.
 23. Amennyiben háború, lázadás, terrorcselekmény, sztrájk, baleset, t?z, blokád, árvíz, természeti katasztrófa, súlyos energiaellátási zavar vagy más olyan el?re nem látható és elháríthatatlan akadály következményeképpen, amely a Vásárló, illet?leg a Szolgáltató hatókörén kívül esik, valamelyikük nem képes valamilyen szerz?déses kötelezettségének eleget tenni, úgy ezen személy nem tartozik felel?sséggel semmilyen veszteségért vagy kárért, amely ezen események következtében el?állt.

XII. A honlapon megjelen? védjegyek és szerz?i jogok

 1. A Szolgáltatás honlapján megjelen? védjegyek a Szolgáltató, illetve más jogtulajdonosok kizárólagos tulajdonát képezik. Ezen megjelöléseket a Szolgáltató, illetve a jogtulajdonosok kifejezett és el?zetes írásbeli jóváhagyása nélkül harmadik személyek semmilyen módon nem használhatják, nem terjeszthetik, és nem tehetik közzé.
 2. A honlapon elérhet? információk és más dokumentumok szerz?i jogi védelem alatt állnak, az ezekhez f?z?d? jogok a Szolgáltatót, illetve a jogtulajdonosokat illetik meg. A honlapon elérhet? információkat és egyéb anyagokat a Szolgáltató, illetve a jogtulajdonosok kifejezett el?zetes írásbeli jóváhagyása nélkül harmadik személyek a honlap céljától eltér?en nem használhatják, nem másolhatják, nem terjeszthetik, és nem tehetik közzé.
 3. A Vásárló által a honlap használatával kapcsolatban közölt megjegyzéseken (pl. chat, blog), észrevételeken, javaslatokon és ötleteken a Szolgáltató korlátlan és kizárólagos felhasználási jogosultságot szerez, ez azonban nem jelenti azt, hogy bármely bejegyzés, megjegyzés stb. a Szolgáltató véleményét tükrözné. A Szolgáltató korlátozás nélkül jogosult a honlap használói észrevételeinek hasznosítására, felhasználására, átadására, közzétételére, törlésére, nyilvánosságra hozatalára anélkül, hogy ezért bármilyen módon ellenszolgáltatást kellene nyújtania.

XIII. A panaszkezelés módja

 1. A Szolgáltató székhelye, a panaszügyintézés helye, az ügyfélszolgálatának levelezési címe, elektronikus levelezési címe, internetes címe és telefonszáma az ÁSZF I. pontjában található.
 2. A Vásárló a Szolgáltatónak az áru forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölheti a Szolgáltatóval. A Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és lehet?ség szerint azonnal orvosolja. Ha a Vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyz?könyvet felvenni, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a Vásárlónak átadni, telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Vásárlónak legkés?bb az érdemi válasszal egyidej?leg megküldeni.
 3. Az írásbeli panaszt a Szolgáltató a beérkezését követ?en harminc napon belül írásban érdemben megválaszolja, és a Vásárlónak megküldi, els?sorban a Vásárló által megadott e-mail címre. A panaszt elutasító álláspontját a Szolgáltató indokolni köteles. A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató köteles a Vásárlót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával –annak jellege szerint –mely hatóság vagy a békéltet? testület eljárását kezdeményezheti. Meg kell adni az illetékes hatóság, illetve a Szolgáltató székhelye szerinti békéltet? testület levelezési címét.
 4. A Szolgáltató nem folytat közszolgáltatási tevékenységet, így nem vonatkoznak rá az ilyen tevékenységet folytató szolgáltatókra vonatkozó speciális törvényi szabályok (speciális ügyfélszolgálat m?ködtetése, meghosszabbított ügyfélfogadási id?, el?zetes id?pont foglalás, folyamatos elérhet?ség, öt perces bejelentkezési id?, vásárlóvédelmi referens stb.).

XIV. Záró rendelkezések

 1. A Szolgáltató annak érdekében, hogy azok az ügyfelei is megismerhessék a vásárlásukkal,illetve a Jegyekkel kapcsolatos szabályokat, akiknek nincs alkalmuk a Szolgáltató ÁSZF-jét on-line módon részletesen áttanulmányozni, a jelen ÁSZF-et a VR Parkban is megtekinthetik.
 2. A Szolgáltató jogosult alvállalkozókat, adatfeldolgozókat igénybe venni. Az alvállalkozókért úgy felel, mintha a szolgáltatást maga nyújtotta volna.
 3. A jelen ÁSZF magyar nyelven készült, értelmezésében a magyar jog szabályai az irányadók.
 4. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései megfelel?en irányadóak.

 

 1. melléklet

A Szolgáltató szerz?dése internetes rendszere útján jegyet vásárlóknak

 1. A Szolgáltató számítógépes rendszerével a VR Parkba szóló Jegyek (a továbbiakban: Jegy) megvásárlását biztosítja a Vásárlók számára.
 2. A Szolgáltató neve és más azonosítási adatai a Jegy elüls? oldalán szerepelnek.
 3. Amennyiben az a Jegyen más nem kerül feltüntetésre, a Jegy azon feltüntetett id?pontban egyszeri alkalommal történ? belépésre jogosítja fel annak felmutatóját, egy f?t. Elveszett, megrongálódott, megsemmisült Jegy pótlására nincs lehet?ség.
 4. Érvényes Belép?jeggyel is kizárólag a személy jogosult a VR Parkba belépni, aki a Szolgáltató ÁSZF-jében és Házirendjében foglalt feltételeknek megfelel. A Szolgáltató jogosult annak ellen?rzésére, hogy a Jegy felmutatója jogosult-e a Jegy használatára. A belépés mindaddig megtagadható, amíg a használat jogosultságát a Jegy felmutatója nem igazolja.
 5. Bizonyos Jegyek a VR Parkban is csak bizonyos területek látogatására jogosítanak fel.
 6. A saját nyomtatású jegyek elvesztéséb?l, ellopásából, hibás nyomtatásából, lemásolásából, többszörös kinyomtatásából ered? következményekért és károkért felel?sség kizárólag a Vásárlót terheli. Az e-ticket Jegyet a Vásárló köteles kinyomtatva a VR Parkba magával hozni. Vásárló tudomásul veszi, és kifejezetten egyetért azzal, hogy az e-ticket-en található vonalkódot a szolgáltató a VR Park bejáratánál elektronikusan ellen?rzi, és azonnal érvényteleníti. A belépés az els? érvényesítés alapján történik. Így az az els? jegy érvényes, amelyet a Szolgáltató beléptet?-rendszere a meghatározott adatokkal elfogadott. A következ? ugyanazon adatokkal rendelkez? jegyeket automatikusan érvényteleníti az els?. Minden további belépési kísérlet érvénytelen és ezért eredménytelen lesz, felmutatójától a belépés megtagadható függetlenül attól, hogy az érvénytelen jegyet felmutató személye megegyezik-e az eredetileg az e-ticket Jegyet vásárlóval.
 7. A VR Parkot mindenki csak a saját felel?sségére látogathatja. A Szolgáltató az esetlegesen felel?tlenül viselked? látogatók miatt felel?sséget nem vállal. Bódultság, kábítószer- vagy egyéb tudatmódosító szer hatása alatt a VR Park még érvényes Jegy felmutatása mellett sem látogatható.
 8. A VR Parkban kép- és hangfelvétel készülhet, amelyen a VR Park látogatói rögzítésre kerülhetnek; a VR Park látogatója ebb?l fakadóan nem támaszthat a Szolgáltató felé semmilyen igényt.
 9. A Szolgáltató ÁSZF-jében foglaltakat, a VR Park Házirendjét, a biztonsági szolgálat és egyéb rendvédelmi szervek utasításait megszeg? Látogatót a Szolgáltató a helyszínen tartózkodó Látogatók zavartalan szórakozásának biztosítása érdekében eltávolíthatja. Az ilyen indokból történ? kizárás esetén a Szolgáltató kártérítésre nem kötelezhet?.

 

 1. melléklet

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

(Kérjük, csak a szerz?dést?l való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza, ha olyan jegyet vásárolt, mely nem adott id?pontra szól, illetve ha nem jegyet, hanem más árut vásárolt.)

Címzett: VR Park Hungary Kft.

1012 Budapest, Logodi utca 54. III.em.

info@vrparkbudapest.hu

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerz?dés tekintetében:

Szerz?déskötés id?pontja /átvétel id?pontja:

Az elektronikus jegy kódszáma:

Büntet?jogi felel?sségem tudatában kijelentem, hogy a jegyet nem használtam fel. (Csak abban az esetben, ha jegyvásárlás történt.)

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt:

 

 1. melléklet

Elállási/Felmondási tájékoztató

Elállási/Felmondási jog

Amennyiben Ön olyan jegyet vásárolt, amely nem adott id?pontra szól, úgy 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerz?dést?l. Az elállási/felmondási határid? jegy esetén a szerz?dés megkötésének napjától számított 14 nap elteltével jár le.

Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelm? nyilatkozatát juttassa el (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre: VR Park Hungary Kft., székhely: 1012 Budapest, Logodi utca 54. III.em., telefon: +36702417076, email: info@vrparkbudapest.hu. Ebb?l a célból felhasználhatja a 2. számú mellékletként megtalálható elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is. Ön határid?ben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határid? lejárta el?tt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

Az elállás/felmondás joghatásai

Ha Ön eláll ett?l a szerz?dést?l, haladéktalanul, de legkés?bb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételét?l számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltér? fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyez? fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli.

Termék adásvételére irányuló szerz?dés esetében Ön köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkés?bb elállási nyilatkozatának közlését?l számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határid? betartottnak min?sül, ha a 14 napos határid? letelte el?tt elküldi a terméket. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kett? közül a korábbi id?pontot kell figyelembe venni. A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli.

Ön kizárólag akkor vonható felel?sségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és m?ködésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

 

 1. melléklet

A kellékszavatosságról és a termékszavatosságról szóló tájékoztató

 1. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön –választása szerint –az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy –végs? esetben –a szerz?dést?l is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határid?ben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem kés?bb, mint a hiba felfedezését?l számított kett? hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerz?dés teljesítését?l számított két éves elévülési határid?n túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítést?l számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást az R Park Hungary Kft. nyújtotta. A teljesítést?l számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés id?pontjában is megvolt.

 1. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön –választása szerint –kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben min?sül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos min?ségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szerepl? tulajdonságokkal.

Milyen határid?ben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határid? elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

–a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

–a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal id?pontjában nem volt felismerhet? vagy

–a termék hibája jogszabály vagy kötelez? hatósági el?írás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegend? egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval.

5.sz. melléklet – Házirend

                        KID ZONE Házirend

 

HÁZIREND

 

 1. ÁLTALÁNOS RENDELKZÉSEK

A VR Parkot a VR Park Hungary Kft. (székhely: 1012 Budapest, Logodi utca 54. 3.em.; cégjegyzékszám: Cg. 01-09-324157; adószám: 26324041-2-41; vrparkbudapest.hu; e-mail: info@vrparkbudapest.hu) – a továbbiakban Üzemeltet? –üzemelteti.

A VR Park szolgáltatásait rendeltetésszer?en, a jelen Házirendben foglaltak szerint lehet igénybe venni. A VR Park területére történ? belépéssel a látogató a jelen Házirendben foglaltakat magára nézve kötelez?nek elfogadja.

A VR Park területén az Üzemeltet? el?zetes írásbeli engedélye nélkül tilos bármilyen kereskedelmi tevékenység, szolgáltatás nyújtása, beleértve bármilyen promóciós, értékesítési tevékenységet továbbá a kereskedelmi célú hang- vagy képfelvétel készítését, továbbá a Jegyek árusítása, vagy megvételre kínálása.

 

 1. BELÉPÉS A VR VPARBA

2.1. A VR Park területére kizárólag érvényes belép?jeggyel és a jegy használatához szükséges RFID kártyával vagy az Üzemeltet? engedélyével lehet belépni.

Jegy:

A Jegyet a helyszínen üzemel? pénztárakban (VR Park nyitvatartási ideje: hétf?-csütörtök 12:00-21:00, péntek 11:00-22:00), szombat 10:00-22:00, vasárnap 10:00-21:00; A jegypénztár a park zárása el?tt fél órával zár.) vagy a vrparkbudapest.hu honlapon lehet megvásárolni. A VR Park fenntartja annak jogát, hogy nyitvatartását ideiglenesen vagy véglegesen módosítsa. A megvásárolt Jegyet módosítani, cserélni nem lehet, visszaváltása korlátozottan, a Szolgáltató ÁSZF-jében foglalt feltételekkel lehetséges. A Jegy megvásárlása a vásárló nevének, e-mailcímének megadásával történik. Az Üzemeltet? belépéskor és a VR Park területén jogosult ellen?rizni, hogy a látogató rendelkezik-e érvényes belép?jeggyel és RFID kártyával. Érvényes belép?jeggyel a Jegyen megjelölt napon a VR Park nyitvatartási idejében lehet a VR Park területén tartózkodni. A VR Park területének elhagyása esetén az érvényes belép?jeggyel rendelkez? látogató jogosult a Jegyen megjelölt napon nyitvatartási id?ben VR Parkba visszatérni. Az Üzemeltet? – amennyiben a VR Park területén tartózkodó személyek létszáma azt indokolttá teszi – jogosult a visszatérést korlátozni.

Ellen?rzés:

Az Üzemeltet? jogosult a belépéskor és a VR Park területén VR Park munkatársai vagy biztonsági felszerelés útján bármikor ellen?rizni az ott tartózkodók ruházatát és holmiját. Az Üzemeltet? jogosult megtagadni a belépést vagy a látogatót a távozásra felszólítani, amennyiben az ellen?rzéshez nem járul hozzá.

 

Az alábbi eszközöket tilos a VR Park területére bevinni:

 • ételt és italt, kivéve, ha azt a látogató egészségügyi állapota által indokolja;
 • olyan eszközöket vagy tárgyakat, melyek birtoklása tilos és/vagy veszélyes vagy alkalmas lehet a látogatók testi épségének veszélyeztetésére (különösen bármely l?fegyvert, szúró- vagy vágóeszközt, vagy mások megtámadására alkalmas eszközöket), fegyvernek látszó tárgyat, játékfegyvert, alkoholt, üveget;
 • a látogatók zavarására alkalmas eszközt vagy tárgyat (pl. hangos beszél?, kürt, trombita stb.)
 • kézi kamera vagy mobiltelefon hosszabbító kart (pl. selfie bot);
 • drónt és egyéb távirányítású játékot;
 • nagy méret? tárgyakat (pl. b?rönd), 55x50x30 cm-nél nagyobb méret? csomagot;
 • görkorcsolyát, rollert, kerékpárt vagy egyéb kézzel vagy géppel hajtott szabadid?s/közlekedési eszközt;
 • a mobiltelefon kivételével bármilyen olyan elektronikai eszközt, amely zavarhatja a VR Park technikai vezérlését.

 

Állatot – a vakvezet? kutya kivételével –tilos a VR Park területére bevinni A vakvezet? kutyát pórázon vezetve, szájkosár viselésével lehet bevinni. A VR élményekbe állatot tilos bevinni.

Baba- vagy gyermekkocsival és kerekesszékkel kizárólag a VR Park látogató terében és a Space Cafeban lehet tartózkodni, az egyes VR élmények terébe ezekkel belépni tilos. A VR Park alkalmazottai jogosultak megtagadni a baba- vagy gyermekkocsival vagy kerekesszékkel történ? belépést a VR élményekbe. A csomagmeg?rz?ben nagy méret? csomagokat, görkorcsolyát, rollert, kerékpárt vagy egyéb kézzel vagy géppel hajtott szabadid?s/közlekedési eszközt és a baba- vagy gyermekkocsit nem lehet elhelyezni. A VR Park munkatársai nem jogosultak csomag meg?rzésre. A ruhatár használata kötelez?. A VR Park kizárólag a ruhatárban elhelyezett ruházat meg?rzéséért vállal felel?sséget, az abban hagyott értéktárgyak meg?rzésért a felel?sségét kizárja. Az Üzemeltet? nem vállal felel?sséget a VR Park területén ellopott, elveszett vagy megsérült értéktárgyakért. Az Üzemeltet? díjmentes csomagmeg?rz?t m?ködtet kisméret? értéktárgyak meg?rzése céljából. A csomagmeg?rz?t érvényes RFID kártyával lehet igénybe venni. A csomagmeg?rz?ben elhelyezett értéktárgyakért az Üzemeltet? nem vállal felel?sséget.

Öltözet:

A VR élményeket kizárólag megfelel? ruházatban és cip?ben lehet látogatni. A játékélmény maximalizálása érdekében kényelmes ruházat javasolt, táska vagy egyéb kézben tartott eszköz bevitele nem ajánlott.

Életkor és egyéb személyi feltételek:

A VR Park 6 éven aluli gyermekek látogatását nem javasolja. 10 éven aluli gyermekek kizárólag a gondvisel?jük, vagy 18 életévét betöltött, belép?jeggyel rendelkez? nagykorú személy kíséretében tartózkodhatnak a VR Park területén és kizárólag a Kid Zone területén található élményeken. A Kid Zone területére kizárólag 6-10 év közötti gyermekek léphetnek be. 10-14 éves életkor közötti gyermekek kizárólag a gondvisel?jük, vagy 18. életévét betöltött, belép?jeggyel rendelkez? nagykorú személy kíséretében és felügyeletével jogosultak a VR élményeken részt venni. A 14 éven aluli gyermeket kísér? személy felel?s azért, hogy a gyermek a VR Park Házirendjét betartsa. A kísér? személy köteles folyamatosan a gyermek kíséretében maradni a látogatás során, és a látogatás id?tartama alatt fokozott figyelmet fordítani az általa felügyelt gyermek élet-, baleset- és vagyonbiztonságára, az ennek elmulasztásából ered? következményekért a VR Park felel?sségét kizárja. A VR Park VR Park munkatársai belépéskor vagy a VR Park területén bármikor jogosultak a látogatót életkorának igazolására felhívni, ennek megtagadása esetén, vagy amennyiben a látogató életkorának igazolására bármely okból nem képes, a VR Park munkatársai jogosultak a belépést megtagadni vagy a látogatót a haladéktalan távozásra– a belép? jegy díjának visszatérítése nélkül –felszólítani, annak megtagadása esetén a VR Park munkatársai jogosultak az érintett személynek a biztonsági szolgálat útján történ? kivezettetésér?l intézkedni. 18 év alatti, nem nagykorú látogatók magatartásáért, az általuk okozott kárért gondvisel?jük felel?s.

Egyes VR élményeket kizárólag 140 cm-nél magasabb, normál testalkatú és nem fényérzékeny látogatók vehetnek igénybe. Egyes VR élmények ülései és biztonsági rendszere nem teszi lehet?vé, hogy bizonyos magasságú vagy méret? személyek használják, továbbá egyes VR élményekbe olyan felvillanó fényhatások lehetnek, melyek a fényérzékeny személyek részére káros.

A VR élmények használata nem javasolt várandós személyeknek. A VR Park élményeit kerekesszékes és mozgásukban korlátozott látogatók csak korlátozottan és kizárólag kísér?vel tudják igénybe venni.

A VR élmények használata nem javasolt tériszonyban, epilepsziában, pánikbetegségben, klausztrofóbiában, magas vérnyomásban, mozgásszervi betegségben vagy szívbetegségben szenved? személyenek.

A VR Park területére tilos belépni alkohol, gyógyszer, kábítószer, kábító hatású vagy más tudatmódosító szer hatása alatt, vagy olyan betegség esetén, amely akadályozhatja a résztvev?t a VR Park rendeltetésszer? igénybevételében, vagy amely hatása alatt vagy következtében a betegségben szenved? önmagára, harmadik személyre veszélyt jelenthet, vagy a VR Park berendezésében és/vagy eszközeiben kárt okozhat. A VR Park munkatársai az érintett személyt jogosultak a haladéktalan távozásra – a Jegy díjának visszatérítése nélkül –felszólítani, annak megtagadása esetén a VR Park munkatársai jogosultak az érintett személynek a biztonsági szolgálat útján történ? kivezettetésér?l intézkedni, szükség esetén pedig rend?ri intézkedést is kezdeményezni.

A VR Park munkatársai jogosultak a másokat zavaró, sért?, közfelháborodásra okot adó, a VR Park Házirendjét be nem tartó, vagy egyebekben jogellenes magatartást tanúsító személyt?l a belépést megtagadni vagy ?t a VR Park területér?l való haladéktalan távozásra – a belép? jegy díjának visszatérítése nélkül –felszólítani, annak megtagadása esetén a VR Park munkatársai jogosultak az érintett személynek a biztonsági szolgálat útján történ? kivezettetésér?l intézkedni, szükség esetén pedig rend?ri intézkedést is kezdeményezni.

Amennyiben szükséges, az Üzemeltet? jogosult a VR Parkra belép? látogatók számát korlátozni vagy a VR Park területét részben vagy teljesen kiüríteni, ha azt a látogató nagy száma, biztonsági ok, vagy egyéb el?re nem látható ok indokolja.

A Space Cafe alkohollal vagy alkohol tartalmú itallal kizárólag 18 év felettieket szolgál ki. A Space Cafe munkatársai jogosultak a kiszolgálást megel?z?en a látogatót életkora igazolására felhívni, a megfelel? életkor igazolásának hiányában az alkohol vagy alkohol tartalmú ital értékesítését megtagadni.

A VR Park Space Cafen kívüli területén az étel és ital fogyasztása szigorúan tilos!

A VR Park területén szigorúan tilos a dohányzás, beleértve az elektromos cigarettát! A dohányzás kizárólag az arra kijelölt helyen a VR Park területén kívül engedélyezett!

 

 1. A VIRTUÁLIS VALÓSÁG ÉLMÉNYEK ÉS GÉPEK HASZNÁLATA

A VR Park VR élményeit mindenki csak saját felel?sségére veheti igénybe!

A látogató köteles az egyes virtuális valóság élmények – a továbbiakban VR élmények –használatát megel?z?en meggy?z?dni, hogy egészségi állapota megfelel? és az élmény használatára alkalmas mentális és fizikai állapotban van!

Amennyiben a VR élmény használatakor rosszullétet tapasztal, haladéktalanul jelezze a VR Park munkatársának és hagyja el az élményt!

A VR élmények és gépek használatakor sportos, testhezálló ruházat viselete ajánlott. A VR élmények és gépek használatakor mell?zni szükséges a szemüveg, nyitott cipzár, laza öltözék, szalagok, zsinórok, kalap, sapka vagy egyéb fejfed?, a résztvev? mozgását akadályozó papucs, ékszer, ruházati kiegészít?k viselését. Kérdés esetén kérjük forduljon a VR Park munkatársához!

A VR élményekre és gépekre mobiltelefont, fényképez?gépet vagy kamerát csak saját felel?sségre lehet bevinni. Egyes, külön jelöléssel ellátott VR élmények esetében tilostelefont vagy kép rögzítésére alkalmas eszközt bevinni, álló- és mozgóképet készíteni. Az Üzemeltet? kizárja felel?sségét, ha a tilalom megszegése következtében a látogató sérülést szenved, vagy másnak sérülést okoz.

 

 1. KID ZONE GYEREKMEGÖRZ?

Az Üzemeltet? a 6-10 éves korú gyermekek részére gyermekmeg?rz?t üzemeltet, melynek részletes szabályait a KID ZONE szabályzat tartalmazza.

 

 1. UTASÍTÁSOK KÖVETÉSE

A látogató köteles a VR Park munkatársainak utasításait betartani. Az utasítások be nem tartása esetén a VR Park munkatársai jogosultak a látogatót a haladéktalan távozásra – a Jegy díjának visszatérítése nélkül –felszólítani, annak megtagadása esetén a VR Park munkatársai jogosultak az érintett személynek a biztonsági szolgálat útján történ? kivezettetésér?l intézkedni.

 

 1. KOCKÁZATI FIGYELMEZTETÉS, FELEL?SSÉG

A látogató a VR élményeket, gépeket, berendezéseket és játékokat kizárólag a saját felel?sségére használhatja. Az Üzemeltet? kizárólag a VR élmények, gépek, berendezések és játékok biztonságos, rendeltetésszer? használatra alkalmas állapotáért felel. Az Üzemeltet? kizárja felel?sségét a résztvev? magatartásának felróható következményekért!

A látogató köteles a VR Park munkatársainak jelezni, amennyiben veszélyeztet? magatartást vagy a Házirend be nem tartását észleli! Amennyiben a látogató a VR Park eszközeiben vagy berendezésében kárt okozott, köteles azt a VR Park munkatársával közölni és az általa okozott kárt megtéríteni!

A kiskorú látogatóért gondvisel?je felel.

 

 1. PANASZ ÜGYINTÉZÉS

A látogató a VR Parkban szenvedett balesetet, vagy kárát köteles a VR Park helyszínén, az info@vrparkbudapest.hue-mailcímen, a +36 70 241 7076 telefonszámon tudja bejelenteni. Az Üzemeltet?, amennyiben a szóbeli panaszt azonnal nem orvosolta, a bejelentést jegyz?könyvben rögzíti, melynek másolati példányát átadja a látogatónak. A panaszt az üzemeltet? 30 napon belül köteles kivizsgálni és megválaszolni. A panasz elutasítása esetén a látogató a Budapesti Békéltet? Testülethez jogosult fordulni (1016 Budapest, Krisztina körút 99.; + 36 1 4882131; bekelteto.testulet@bkik.hu). A látogató kárigényét 2 éven belül jogosult érvényesíteni.

 

 1. KAMERA HASZNÁLAT, FÉNYKÉP ÉS VIDEÓ FELVÉTEL KÉSZÍTÉSE

Az Üzemeltet? a VR Park területén kamerarendszert m?ködtet jogos érdeke, vagyonbiztonsági és a látogatók biztonsága érdekében. A kamerás megfigyelésre a VR Park bejáratánál és annak területén írásban és piktogrammos ábrával elhelyezett táblák figyelmeztetnek. Az Üzemeltet? marketing céllal csoportos, tömegfelvételnek min?sül? fotókat, csoportos vagy pásztázó jelleg? videókat készít a VR Park területén, melyeket a VR Park reklámozásakor jogosult felhasználni. A látogató a VR Park területére történ? belépéssel elfogadja a VR Park Házirendjét, ennek körében a VR Park területén alkalmazott kamerás megfigyelést és a marketing célú felvételek készítését. A Kamera szabályzat az Üzemeltet? honlapján (vrparkbudapest.hu) és a VR Parkban kifüggesztve elérhet?.

Köszönjük, hogy házirendünk betartásával hozzájárulnak a VR Park élményeink tökéletes közvetítéséhez!

 

KID ZONE HÁZIREND

 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A VR Parkot, ezen belül a KID ZONE területet a VR Park Hungary Kft. (székhely: 1012 Budapest, Logodi utca 54. 3.em.; cégjegyzékszám: Cg. 01-09-324157; adószám: 26324041-2-41; vrparkbudapest.hu; e-mail: info@vrparkbudapest.hu) – a továbbiakban Üzemeltet? –üzemelteti. A KID ZONE területén az Üzemeltet? legfeljebb 2 óra id?tartamra id?szakos gyermekfelügyeletet biztosít a jelen Házirend szabályai szerint.

A KID ZONE szolgáltatásait rendeltetésszer?en, a jelen KID ZONE Házirendben foglaltak szerint lehet igénybe venni. A gyermek KID ZONE-ban történ? elhelyezésével a gyermek gondvisel?je a jelen KID ZONE Házirendben foglaltakat magára nézve kötelez?nek elfogadja. A jelen KID ZONE Házirendben nem szabályozottak tekintetében a VR Park Házirendje irányadó.

A KID ZONE-ban történ? elhelyezésre a VR Park azon 6-10 éves kor közötti gyermekek jogosultak, akinek a szül?je, vagy 18 életévét betöltött, nagykorú személy felügyel?je – a továbbiakban szül? –érvényes belép?jeggyel rendelkezik. A gyermek KID ZONE-ban tartózkodása alatt a gondvisel? vagy kísér? köteles a VR Park területén tartózkodni.

A gyermekmeg?rz? animátorokat foglalkoztat.

 

 1. BELÉPÉS A KID ZONE-ba

2.1. A KID ZONE területére kizárólag a VR Parkba szóló érvényes belép?jeggyel vagy az Üzemeltet? engedélyével lehet belépni. A KID ZONE szolgáltatásait kizárólag a 6. életévet betöltött, de a 10. életévet még be nem töltött gyermekek vehetik igénybe. A KID ZONE sajátos nevelési igény? vagy fogyatékos gyermeket nem fogad. A KID ZONE kizárólag egészséges gyermekeket fogad, a gyermek betegségének eltitkolása esetén a szül? teljeskör? felel?sséggel tartozik.

 

Be- és kilépés:

A KID ZONE-ban a gyermek legfeljebb 2 órát jogosult tartózkodni. A KID ZONE szolgáltatásait a gyermek kizárólag a gondvisel? felel?sségére jogosult igénybe venni, melyr?l a gondvisel? a KID ZONE-ba történ? belépéskor köteles írásban nyilatkozni. A gyermek KID ZONE-ban tartózkodása alatt a gondvisel? vagy kísér? köteles a VR Park területén tartózkodni, olyan mobiltelefonszámot megadni, melyen folyamatosan elérhet?. A gondvisel? (kísér?) köteles a gyermeket legkés?bb a tartózkodási id? leteltét követ? 10 percen belül átvenni, akadályoztatása esetén ezt igazolható módon (SMS) jelezni és annak elhárultakor a gyermeket haladéktalanul átvenni, ennek elmulasztása, vagy amennyiben a késedelem a 30 percet meghaladja, az Üzemeltet? a gyermeket átadja az illetékes gyámügyi hatóságnak. A gondvisel? (kísér?) köteles a gyermeket haladéktalanul átvenni a meg?rzési id? alatt is, amennyiben a KID ZONE erre ?t felhívja. Az Üzemeltet? – amennyiben a KID ZONE területén tartózkodó személyek létszáma azt indokolttá teszi – jogosult a belépést korlátozni.

 

Öltözet, egyéb értéktárgyak:

A KID ZONE-ban a gyermeknekkényelmesruházat javasolt. A gyermek birtokbában lév? értéktárgyért a KID ZONE felel?sséget nem vállal. A KID ZONE élmények használatakor a gyermeknek mell?zni szükséges a szemüveg, nyitott cipzár, laza öltözék, szalagok, zsinórok, kalap, sapka vagy egyéb fejfed?, a gyermek mozgását akadályozó papucs, ékszer, ruházati kiegészít?k viselését. Kérdés esetén kérjük forduljon a KID ZONE munkatársához!

 

Egyéb feltételek:

A KID ZONE területére 6 éven aluli gyermekeknek belépni tilos.

A gyermek a KID ZONE-ban tartózkodásakor kizárólag italt tarthat magánál.

 

 1. A KID ZONE ESZKÖZEINEK HASZNÁLATA

A KID ZONE élményeit a gyermek kizárólag gondvisel? (kísér?) felel?sségére veheti igénybe!

A gondvisel? (kísér?) köteles a gyermek KID ZONE élményeinek használatát megel?z?en meggy?z?dni, hogy a gyermek életkora, egészségi és általános állapota megfelel? és az élmény használatára alkalmas mentális és fizikai állapotban van!

Az Üzemeltet? kizárja felel?sségét, ha a tilalom megszegése következtében a gyermek sérülést szenved, vagy másnak sérülést okoz.

 

 1. UTASÍTÁSOK KÖVETÉSE

A gyermek köteles a KID ZONE munkatársainak utasításait betartani. Az utasítások be nem tartása esetén a KID ZONE munkatársai jogosultakgondvisel?t(kísér?t) a gyermek haladéktalan átvételére – a Jegy díjának visszatérítése nélkül -felszólítani, annak elmulasztása esetén a KID ZONE munkatársai jogosultak a gyermeket a többi gyermekt?l elkülönítve tartani és amennyiben gondvisel? (kísér?) a gyermeket 30 percen belül elmulasztja átvenni, az illetékes gyámügyi hatóságnak átadni.

 

 1. KOCKÁZATI FIGYELMEZTETÉS, FELEL?SSÉG

A gyermek a KID ZONE élményeket, gépeket, berendezéseket és játékokat kizárólag gondvisel? (kísér?) felel?sségére használhatja. Az Üzemeltet? kizárólag a VR élmények, gépek, berendezések és játékok biztonságos, rendeltetésszer? használatra alkalmas állapotáért felel. Az Üzemeltet? kizárja felel?sségét a gyermek magatartásának felróható következményekért!

Amennyiben a gyermek a KID ZONE eszközeiben vagy berendezésében kárt okozott, gondvisel? (kísér?) köteles az okozott kárt megtéríteni!

Köszönjük, hogy házirendünk betartásával hozzájárulnak KID ZONE élményeink tökéletes közvetítéséhez!