Image module

Szeretnél nyerni egy több, mint 350.000 Ft értékű HTC Vive Cosmos Elite virtuális valóság rendszert, valamint VIP-belépőket? Akkor kövesd figyelemmel a VR Vidámparkba bejutott Szabó Győző kutatásait, válaszolj a kérdéseinkre, és indulj a sorsoláson!

Már nem kell sokáig várni az újranyitásunkra, de addig is szeretnénk elviselhetőbbé tenni a várakozást. Ezért készítettünk el egy videósorozatot, amelyben bemutatjuk, hogy a szórakozás mellett mi mindenre lehet még jó a VR-technológia. Kíváncsiak vagyunk a sorozat megtekintőinek véleményére, meglátásaira is, cserébe pedig kitaláltunk egy nyereményjátékot.

A VR WORLDS Szabó Győzővel című videósorozatunk öt részét kétnaponta, június 13-án, 15-én, 17-én, 19-én és 21-én este 19:00-kor tesszük közzé a Facebook-oldalunkon. Mindegyik bejegyzés végén található egy kérdés, amelyre kommentben lehet válaszolni.

Azok között, akik legalább egy videóhoz kapcsolódó kérdésre választ adnak, kisorsolunk

5 db 4 személyre szóló VIP-belépő a VR Vidámparkba,
amely egyszeri belépés mellett tartalmazza háromórás időtartamban minden élmény fejenként egyszeri átélését.

Akik pedig mind az öt videó alatt válaszolnak, indulnak a fődíjért, amely egy

több, mint 350.000 Ft értékű HTC Vive Cosmos Elite virtuális valóság rendszer.
Image module

Az egyes videókhoz tartozó kérdésekre június 25-e 19:00-ig van lehetőség válaszolni.
Sorsolás 26-án 15:00-kor, eredményhirdetés 26-án 19:00-kor a Facebook-oldalunkon!

Jó szórakozást és jó játékot kívánunk!

Hamarosan nyitunk és találkozunk!

Hogy könnyebb legyen megtalálni a videókat, megjelenésük után itt összegyűjtjük őket:

Az 1. részért kattints ide!

A további részek megjelenési időpontjai:
2. rész: június 15. 19:00
3. rész: június 17. 19:00
4. rész: június 19. 19:00
5. rész: június 21. 19:00


Játékszabályzat és adatvédelmi tájékoztató a „VR WORLDS” nyereményjátékhoz
 1. Szervező

1.1. A nyereményjáték szervezője: VR Park Hungary Kft. (székhely: 1012 Budapest, Logodi utca 54., adószám: 26324041-2-41, Cégjegyzékszám: 01 09 324157), továbbiakban: „Szervező”, amely teljeskörűen felelős a játék jogszerű lebonyolításáért.

1.2. Jelen szabályzat a Szervező által kezelt, karbantartott https://www.facebook.com/vrvidampark/ Facebook-oldalon futó Játékra vonatkozik az alábbi feltételekkel.

 1. Játékosok

2.1. A nyereményjátékban részt vehet minden Magyarországon állandó lakóhellyel rendelkező, a magyar hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal, továbbá saját Facebook-profillal (”Facebook-profil”) rendelkező, internetfelhasználó, 18. életévét betöltött cselekvőképes természetes személy, aki a 2.2. pontban meghatározott személyek körébe nem esik (a továbbiakban Játékos) és aki a Játék 3. pontban írt időtartama alatt (a) a VR Vidámpark Facebook-üzenőfal felületén posztolt feladatot végrehajtja, és (b) elfogadja a jelen játékszabályzatban (”Játékszabályzat”), valamint a Facebook által előírt irányelvekben meghatározott valamennyi feltételt, és hozzájárul a VR Vidámpark Facebook-üzenőfalán lévő poszt alatt, a Szervező rendelkezésére bocsátott – a Facebook regisztráció során megadott – személyes adatainak (teljes név, Facebook ID) Játékkal összefüggő – az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete, valamint az Információs Önrendelkezési Jogról és az Információ Szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelő – a 8. pontban írtak szerinti kezeléséhez (a továbbiakban együtt: ”Pályázat”). Egy Játékos kizárólag egy nyeremény megnyerésére jogosult.

2.2. A Játékból ki van zárva a Szervező munkavállalói és egyéb alkalmazottai, illetve ezek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói, valamint a Játék lebonyolításában részt vevő egyéb közvetlen közreműködők és azok közeli hozzátartozói.

2.3. A Játékosok a VR Vidámpark Facebook-üzenőfali bejegyzés (poszt) alatt beküldött Pályázattal rendelkezésre bocsátott adataik alapján kerülnek azonosításra. Az adatok esetleges változásaiból eredő, a Szervező érdekkörén kívül eső, technikai problémákért (különösen, de nem kizárólag adatok megváltozása, Facebook profil törlése stb.) Szervezőt, illetve a megbízásából eljáró Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

2.4. Azok a Pályázatok, amelyek a Játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, a Játékból automatikusan kizárásra, míg az érvényes Pályázatok számítógépes rögzítésre kerülnek.

2.5. A Szervező a nem valós adatokat megadó Játékosokat automatikusan kizárja a Játékból.

2.6. A Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyeket a Játékosok által regisztrált saját Facebook-profilon keresztül küldenek be a Játékba. Amennyiben a Játékos nem saját maga által regisztrált Facebook-profilt vesz igénybe, a Játékkal kapcsolatos, e-mail postafiók, Facebook profil használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban a Szervező mindennemű felelősségét kizárja.

2.7. A Pályázat beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (kifejezetten, de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

2.8. A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja.

2.9. A Játékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban, vagy tömegesen generált e-mail címekkel, Facebook-profilokkal vagy nem létező személyeket tartalmazó Facebook profillal vesznek részt a játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi játékost. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal, vagy nem valós Facebook profillal vesznek részt a Játékban, abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek okoztak.

2.10. Amennyiben a Játékos cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult.

2.11. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.

2.12. A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

2.13. A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljeskörűen megismerte a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja.

2.14. Amennyiben a Játékos jelen részvételi szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.

 1. A játék időtartama, menete

3.1. A Játék időtartama: 2020.06.13. 19:00 – 2020.06.25. 19:00

A sorsolás időpontja: 2020.06.26. 15:00

Nyertesek kihirdetése: 2020.06.26. 19:00

Nyertesek száma: 6 fő

Nyeremények:

 • 1 db HTC Vive Cosmos Elite virtuális valóság rendszer. Értéke több, mint 350.000 Ft. A nyeremény technikai részletet itt olvashatóak https://bit.ly/30bY1iZ.
 • 5 db 4 személyre szóló VIP-belépő a VR Vidámparkba, amely egyszeri belépés mellett tartalmazza 3 órás időtartamban minden élmény fejenként egyszeri átélését. Értéke: 400.000 Ft (5×80.000 Ft).

A Nyeremény készpénzre nem beváltható és át nem ruházható más személy részére.

A Nyeremény módosításának a jogát a Szervező fenntartja magának.

3.2. A Játékosoknak a VR Vidámpark Facebook-üzenőfalán közzétett bejegyzésben megfogalmazott feladatot kell végrehajtaniuk. A Szervező összesen 5 db videós bejegyzést tesz közzé a VR Vidámpark Facebook-oldalán június 13-án, 15-én, 17-én, 19-én és 21-én, amelyekben egy-egy kérdés lesz olvasható. Az adott poszt alatt a meghatározott feladatnak megfelelő kommentben válaszolók vehetnek részt a játékban.

 1. A nyertesek sorsolása

A legalább egy kérdésre válaszolók indulnak a sorsoláson. Aki legalább egy bejegyzés alatt egy kérdésre válaszol június 25. 19:00-ig, az részt vesz a sorsoláson az 5 db 4 fő részére szóló VIP-belépő egyikéért. Aki mind az öt bejegyzés alatt válaszol, az pedig megnyerheti a fődíjat, az 1 db HTC Vive Cosmos Elite virtuális valóság rendszert.

A nyertest véletlenszerűen választja ki a https://socialwinner.besocial.hu alkalmazással. Bejegyzésenként csak egy hozzászólással lehet részt venni a Játékban. Az egy bejegyzés alatti több hozzászólás nem növeli a nyerési esélyt.

 1. Nyertes értesítése

5.1. A nyertest a Szervező a Facebook-poszt alatt kommentben értesíti a sorsolást követően, a nyeremény átadásának leegyeztetése érdekében pedig üzenetet is ír, illetve ha ez nem lehetséges, úgy hozzászólásban kéri a nyertest, hogy vegye fel az oldallal a kapcsolatot üzenet formájában.

5.2. A nyertes Játékos köteles az értesítéstől számított 2 munkanapon belül felvenni a kapcsolatot a VR Vidámpark Facebook-oldal üzemeltetőjének küldött üzenettel. Amennyiben a nyertes Játékos az Értesítésre a jelen pontban meghatározott határidőn belül nem reagál, úgy a Nyereményre a továbbiakban nem jogosult, és a Pótnyertes lép a helyére.

5.3. A Szervező kizárja a Játékból azt a Pályázatot, amelyre nézve az azt beküldő Játékos részére a Nyereményt azért nem lehet kézbesíteni, vagy átadni, mert a Pályázatán, illetve az Értesítés visszaigazolásában feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Pályázatot beküldő Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen szabályzatban leírt személyi feltételeknek, így különösen nem töltötte még be a 18. életévét. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

 1. Adófizetés és egyéb költségek

A nyertest a nyereménnyel kapcsolatosan nem terheli személyi jövedelemadó fizetési kötelezettség. A nyereményhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget a Szervező viseli.

 1. Nyeremény átvétele

7.1. A nyeremény átvétele személyesen, a VR Vidámparkban történik egyeztetett időpontban. A nyeremény átadásáról fotó készül, amelyet a VR Vidámpark a Facebook- és Instagram-oldalán közzé tehet.

7.2. A Játékos nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:

 • nem magyarországi tartózkodási- vagy lakóhellyel rendelkezik;
 • bármely okból nem lehet felvenni vele a kapcsolatot;
 • egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a Játékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert;
 • egyértelműen bizonyítható, hogy az alkalmazás menetét/vagy működését bármilyen módon szándékosan befolyásolni próbálja;
 • jelen részvételi szabályzat bármely pontját megsérti.

7.3. Amennyiben az előre kiválasztott Játékos nem jogosult a nyereményre, a Szervező Pótnyertest jelöl meg, akire azonos szabályok érvényesek.

7.4. A nyertes köteles együttműködni a nyeremény átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesz eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban.

 1. Adatvédelem

8.1. Adatkezelő:

Név: VR Park Hungary Kft.

Székhely:. 1012 Budapest, Logodi u. 54.

Cégjegyzékszám: 01 09 324157

Adószám: 26324041-2-41

8.2. A Szervező mint adatfeldolgozó végzi a Játékosok személyes adatainak feldolgozását a nyereményjáték lebonyolítása és a nyeremények átadása céljából.

8.3. Adatkezelés jogalapja: a Játékos hozzájárulása, illetve a nyertes adatainak megőrzése tekintetében jogi kötelezettség.

8.4. A Játékos a játékban való részvétellel hozzájárul ahhoz, hogy Facebook felhasználóként regisztrált nevét és a játékra történő jelentkezés tényét a Szervező megbízásából a Szervező a játék lebonyolítása okán kezelje. A Játékos a hozzájárulását visszavonhatja, de ez nem érinti a hozzájárulást megelőzően végzett adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás visszavonása esetén a Szervező nem ismeri a Játékos adatait, így a Játékos nem tud részt venni a játékban.

8.5. Adatkezelés célja és a kezelt adatok köre: a nyertes a vezeték- és keresztnevének, telefonszámának privát Facebook-üzenetben történő megadásával hozzájárul ahhoz, hogy ezen személyes adatokat a Szervező nevében a Szervező a játék lebonyolítása, nyeremény átadása céljából kezelje.

8.6. A nyertes adatait a Szervező, illetve a Szervező a nyereményjátékkal összefüggő adózási és számviteli kötelezettségeinek teljesítése érdekében is kezeli. A megadott személyes adatok semmilyen más célra nem használhatók fel.

A Játékosok adatszolgáltatása önkéntes, de a nyertes tudomásul veszi, hogy ha az adatszolgáltatást elmulasztja, illetve, ha személyes adatainak törlését a nyeremény átadását megelőzően kéri, a nyereményre nem tarthat igényt.

8.7. Az adatkezelés időtartama:

A nyertes személyes adatai a jogszabály által előírt iratmegőrzési kötelezettség fennállásáig (az adómegállapításhoz való jog elévüléséig) kerülnek megőrzésre.

 • A Játékosok jogai az adatkezeléssel kapcsolatban: a Játékosoknak joguk van tájékoztatást kérni személyes adataik kezelésével kapcsolatban, illetve kérhetik a személyes adataikhoz történő hozzáférést, azokról másolatot kérhetnek.
 • A Játékos kérheti a pontatlanul kezelt személyes adatai helyesbítését.
 • A megadott személyes adatai törlését bármely Játékos kérheti, azzal, hogy a jogszabályi előíráson alapuló, kötelező adatkezelés esetén a Szervező a törlésre irányuló kérésnek nem tud eleget tenni.
 • Játékos kérheti az adatkezelés korlátozását.
 • Játékos kérheti továbbá, hogy az adatkezelő az általa rendelkezésre bocsátott személyes adatokat széles körben használt, géppel olvasható formátumban részére továbbítsa.

8.8. A személyes adatokkal kapcsolatos kérelmeket a Szervező, illetve a Szervező a VR Vidámpark Facebook-elérhetőségén privát üzenetben fogadja.

8.9. A személyes adatok feldolgozását a Szervező végzi. Szervező további alfeldolgozókat vehet igénybe a jelen tájékoztatás körében, amelyről a játékszabályzat módosításával tájékoztatja a Játékosokat.

8.10. A megadott személyes adatokat a Szervező dolgozói közül kizárólag azok ismerhetik meg, akik ténylegesen közreműködnek a nyereményjáték technikai lebonyolításában, illetve a játékkal összefüggő, jogszabályban előírt adminisztratív kötelezettségek teljesítésében. A Szervező az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

8.11. Az Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat a Játékosok hozzájárulása alapján továbbítja vagy átadja, felhívják, hogy eleget tegyenek az adatbiztonság követelményének. Az Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. Az Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást az Adatkezelő az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói, illetve az Adatkezelő megbízásából eljáró adatfeldolgozók részére is előírja.

8.12. Amennyiben a Játékos személyes adatainak törlését a Játék időtartama alatt kéri, úgy tudomásul veszi, hogy a Játékban való minden jogosultságát elveszti, és a Játékból kizárásra kerül. Amennyiben az adatkezelési feltételek megváltoznak, a Szervező tájékoztatja a Játékosokat a módosításokról.

8.13. A személyes adatok jogellenes kezelésének észlelése esetén kérjük, értesítsék a Szervezőt a VR Vidámpark Facebook-elérhetőségén privát üzenetben.

8.14. A Szervező közvetlenül történő értesítésétől függetlenül, amennyiben a Játékos adatainak jogellenes kezelését észleli, bejelentést tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., ugyfelszolgalat@naih.hu), vagy bírósághoz fordulhat.

8.15. Amennyiben az adatkezelési feltételek megváltoznak, a Szervező tájékoztatja a Játékosokat a módosításokról.

 1. Egyéb

9.1. A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli, vagy kiskorú személy regisztrációjából, valamint a nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

9.2. A Szervező kizárja a felelősségét minden, a www.facebook.com weboldalt, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások estére. Tehát amennyiben a weboldalt, illetve szervert ért támadás folytán a játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal.

9.3. Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mail címek, Facebook profilok létrehozását, illetve a játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a játékost azonnali hatállyal kizárja a játékból.

9.4. Ha a játékos a Pályázat beküldése (komment írás) közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező, illetve a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

9.5. Szervező kizárja a felelősségét a weboldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

9.6. A Játékos felel az általa megadott adatok valódiságáért. E vonatkozásban a nyereményjátékban történő részvétellel kapcsolatban a Szervező minden felelősséget kizár.

9.7. A Szervező fenntartja magának a jogot jelen játékszabályzat módosítására, kiegészítésére vagy a játék megszüntetésére. Az erre vonatkozó tájékoztatást Szervező a Játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi.

9.8. Amennyiben a nyertes Játékos a nyereményátadás helyszínére az egyeztetett időpontban nem megy el, azt a továbbiakban a Szervezőtől nem követelheti.

9.9. Jelen nyereményjátékra és játékszabályzatra a magyar jog alkalmazandó.

Ezt a játékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható.

This promotion is in no way sponsored, endorsed or administered by or associated with Facebook.

2020.06.13.